Ušće rijeke Neretve s lagunom Parila predstavlja područje velike raznolikosti vrsta i staništa. Očuvane obalne lagune te prostrane muljevite i pješčane plićine dominiraju ovim prostorom. Ta staništa značajna su za zimovanje i selidbu ptica močvarica, mrijest, ishranu i razvoj riblje mlađi te razvoj velikog broja biljnih zajednica, od kojih se ističu tršćaci i biljke prilagođene životu u uvjetima visoke koncentracije soli (halofiti).

Iako je cjelovito područje ušća vrijedno, zaštićen je samo jedan dio koji uključuje jugoistočnu stranu obale ušća, te ušće Male Neretve i to u kategoriji posebnog rezervata ihtiološko-ornitološkog, a nalazi se na području Grada Opuzena i Općine Slivno.

Kako bi se cijelo područje ušća adekvatno zaštitilo, u planu je proširenje granica rezervata Delta Neretve – jugoistočni dio. Prvi korak je izrada stručne podloge koju će na zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i energetike izrađivati Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) kojom će se utvrditi vrijednosti područja i definirati adekvatni stupanj zaštite.

Redefiniranje granica zaštićenog područja omogućit će provedbu efikasnih mjera upravljanja kojima će se održati i/ili unaprijediti povoljno stanje područja.

Terenskim obilaskom 23. kolovoza 2018. djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije predstavili su djelatnicima HAOP-a osobitosti predmetnog područja. S ciljem definiranja zajedničkih ciljeva i uspostave daljnje suradnje kroz provedbu proglašenja zaštite, održani su sastanci s predstavnicima Grada Ploče i Općine Slivno.