Prekogranični program Interreg Italija–Hrvatska, u sklopu kojeg je odobren projekt ASPEH – Adriatic SPEcies and Habitats of coastal areas (Vrste i staništa obalnih područja Jadrana) započeo je s provedbom 01. travnja 2024. godine u sklopu prioritetne osi 2 – Zeleno i otporno zajedničko okruženje sa specifičnim ciljem 2.2 – Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.

Kao prva aktivnost projekta, održan je Kick off sastanak putem Internet platforme dana 13. svibnja 2024. godine gdje su se, uz uvodno izlaganje i predstavljanje svih partnera, kao i radnih paketa, definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije. Dvanaest predstavnika partnerskih institucija iz Hrvatske i Italije iskoristili su zajedničko okupljanje kako bi definirali i uskladili buduće korake u provedbi projekta.

Cilj projekta ASPEH je suočavanje s gubitkom bioraznolikosti definiranjem zajedničkih alata i strategije za očuvanje prirodne baštine i krajobraza u jadranskom području, s naglaskom na  prioritetne vrste i staništa zaštićene Direktivom o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (92/43/EEC) i Direktivom o očuvanju divljih ptica (79/409/EEC). Za svaku identificiranu vrstu i stanište, koji su važni zbog svoje ekološke vrijednosti, stupnju izumiranja ili endemskih aspekata u Jadranskom moru, projektni partneri će razviti zajedničke mjere očuvanja, provoditi obuku i konkretne akcije, te kampanje podizanja svijesti. Tri prioritetne vrste i njihova pilot područja su: patka njorka (Aythya nyroca) (Državni prirodni rezervat/Zaštićeno morsko područje Torre Guaceto), morski kulik (Charadrius alexandrines) (Natura 2000 područje Duna costiera nel litorale di Metaurilia – Torrette i Zaštićeno florističko područje/Područje posebne zaštite Litorale della Baia del Re) i glavata želva (Caretta caretta) (Regionalni park Po Delta Veneto); dok su tri prioritetna stanišna tipa (sa svojim pilot područjima): Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje (8330) (Natura 2000 područje Viški arhipelag) te Naselja posidonije (1120) – Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke (1140) (dva Natura 2000 područja Jadranske Hrvatske).

Transnacionalna suradnja je neophodna za definiranje koordinirane i zajedničke strategije za bolje upravljanje Natura 2000 područjima, kako bi se stvorila sinergija mjera očuvanja između jadranskih zemalja radi očuvanja ekološke cjelovitosti Južnog Jadransko-jonskog tjesnaca koji je ekološki i biološki značajno područje između Italije i Hrvatske. Rezultati projekta pridonijeti će postizanju cilja da se 30 % morskog i kopnenog područja EU-a stavi pod zaštitu do 2030. godine kako je planirano EU Strategijom o bioraznolikosti do 2030., s posebnim naglaskom na prekogranična morska zaštićena područja.

Uz Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije projektni partneri su: Management Consortium of Torre Guaceto, Municipality of Fano, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Po Delta Veneto Regional Park Authority, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ.

Projekt se sufinancira iz programa INTERREG ITALIJA-HRVATSKA ukupne vrijednosti 1.923.240,00 eura, dok ukupna vrijednost aktivnosti Javne ustanove iznosi 305.440,00 eura. Trajanje projekta je od 01. travnja 2024. do 30. rujna 2026. godine.