Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u sklopu projekta CHANGE WE CARE (Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross-Project Adriatic REsponse), u suradnji s Gradom Opuzenom, Pučkim otvorenim učilištem Ploče i Prirodoslovnim muzejem Metković, postavila je izložbu 60 fotografija zaštićenih prirodnih vrijednosti doline rijeke Neretve pod nazivom – Delta Neretve – dragocjeno stanište.

Cilj izložbe je edukacija te jačanje svijesti lokalnog stanovništva i posjetitelja o prirodnim vrijednostima močvarnih staništa doline rijeke Neretve i važnosti njenog očuvanja za opstanak biljnih i životinjskih vrsta, pa tako i čovjeka.

Izložba se sastoji od 60 fotografija doline rijeke Neretve iz zraka te ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i staništa predmetnog područja. Za vrijeme trajanja Završnog info dana 26. studenoga 2021. godine, fotografije su bile izložene u vijećnici Grada Opuzena,  nakon čega su prebačene u zgradu Dubrovačko-neretvanske županije u Opuzenu.

Izložba će biti otvorena za posjetitelje od 26. studenoga 2021. godine do 26. prosinca 2021. godine u Prirodoslovnom muzeju Metković, Pučkom otvorenom učilištu Ploče i zgradi Dubrovačko-neretvanske županije u Opuzenu.

Naime, područje doline rijeke Neretve sa stanovišta zaštite prirode predstavlja iznimno značajno i važno područje u smislu vrijednosti sveukupne bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti. Važnost i značaj područja delte Neretve u smislu zaštite prirode prepoznato je na međunarodnoj, europskoj te nacionalnoj razini.

Dolina rijeke Neretve prepoznata je  kao Ramsar područje – močvara od međunarodne važnosti. Cilj Ramsarske konvencije je očuvanje vlažnih staništa na Zemlji koja su od presudne važnosti za opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica od kojih čovjek ima mnogostruke koristi i u određenoj mjeri ovisi o njima. Konvencija o vlažnim staništima (Ramsarska konvencija) donesena je 02. veljače 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru.

Također, područje Neretve je prepoznato na međunarodnoj razini kao dio ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve značajno za očuvanje stanišnih tipova i vrsta (HR5000031) te područje očuvanja značajno za ptice (HR1000031) proglašena  su Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/2019).

Na području Neretve nalazi se sedam područja zaštićenih sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) u kategorijama ornitoloških (Prud, Orepak, Pod Gredom, Modro oko i jezero Desne, Kuti) i ornitološko-ihtiološkog rezervata (Ušće Neretve) te značajnog krajobraza Predolac-Šibenica. Njihova važnost očituje se u tipovima staništa, kao što su močvare, tršćaci i šaševi te šumske površine, koji predstavljaju stanište velikom broju različitih vrsta biljaka i životinja.

U području Neretve nalazi se i jedan zaštićeni mineral Kamene kugle u Općini Pojezerje.

Prepoznati prirodni resursi neretvanskog kraja su: vodno bogatstvo, šume, plodno tlo, povoljan geografski položaj, karakteristična klima i pjeskovita morska obala. Kao izrazita specifičnost delte Neretve,  nastale ljudskim djelovanjem, odnosno melioracijom, ističe se jendečki krajobraz, jedinstven krajolik  obradivih površina ispresijecanih vodenim kanalima.