Priroda Dalmacije

Javna ustanova partner u projektu „Priroda Dalmacije“

Projekt „Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji“ – „Priroda Dalmacije“ s ciljem razvijanja i unaprjeđenja suradnje organizacija civilnog društva i Javnih ustanova u održivom korištenju zaštićenih područja i NATURA 2000 područja u Dalmaciji, započeo je u rujnu 2014. godine.

Tijekom 18 mjeseci, koliko je predviđeno trajanje projekta, Udruga Sunce ujedno i koordinator projekta, surađivat će s Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije te ekološkom udrugom „Krka“ iz Knina. Suradnja spomenutih institucija uključivat će organizaciju brojnih aktivnosti vezanih uz unaprjeđenje upravljanja zaštićenim područjima, daljnji razvoj „Zelenih izleta“ i promociju aktivnog turizma.

Stručna suradnica Nikolina Pozniak imenovana je kao odgovorna osoba ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-nertvanske županije za provedbu projekta “Priroda Dalmacije”

Opći cilj projekta:
Učinkovito upravljanje zaštićenim i Natura 2000 područjima u Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji.

Predviđeni rezultati:

  • Izrađen prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
  • Razvijeni edukacijski „Zeleni izleti“ za škole.
  • Postavljene dvije edukacijsko-interpretacijske staze i dva interaktivna turistička info portala.
  • Razvijena i promovirana četiri programa aktivnog turizma kroz zaštićena i Natura 2000 područja.
  • Povećano znanje o zaštiti biološke raznolikosti među vodičima aktivnog turizma i turistima.

Projekt čija je ukupna vrijednost 138.888 eura, financira se u sklopu Nacionalnog programa za Hrvatsku – EU IPA komponenta Pomoć u tranziciji i jačanju institucija u iznosu od 124.860,31 eura.

Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).

Priroda Dalmacije