Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na radionici za izradu i razvoj Programa praćenja za slatkovodne stanišne tipove, dana 28. lipnja 2023. godine u Opuzenu. Radionica je održana u sklopu projekta Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, s ciljem razvoja sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju.

Radionica je bila namijenja predstavnicima javnih ustanova za zaštitu prirode (parkova prirode, nacionalnih parkova i županijskih javnim ustanovama), kao i predstavnicima svih institucija čije djelatnosti i dosadašnje aktivnosti obuhvaćaju poslove praćenja stanja prirode i izvještavanja o stanju prirode, s naglaskom na kopnenu floru i stanišne tipove.

Cilj radionice bio je osposobljavanje dionika za praćenje stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova od interesa za EU što će se postići uspostavom Programa praćenja stanja očuvanosti za najmanje 322 vrste i stanišna tipa, jačanjem kapaciteta dionika Sustava praćenja i izvješćivanja te uspostavom komponente Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP) u djelu koji se odnosi na praćenje stanja očuvanosti.

Na radionici su prezentirani prijedlozi programa praćenja za slatkovodne stanišne tipove 3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion, 3130 Amfibijska staništa Isoëto-Nanojuncetea, 3140 Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae), *3170 Mediteranske povremene lokve i *3180 Povremena krška jezera (Turloughs).

Nakon teorijskog dijela radionice, demonstrirano je i terensko prikupljanje podataka te ispunjavanje terenskih obrazaca.

Slatkovodna staništa od presudne su važnosti za opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica, a imaju i mnogostruku korisnu ulogu u životu ljudi. Smatra se da je čak 40% svih vrsta na zemlji vezano uz vlažna staništa koja nestaju velikom brzinom. Jedna od tih vrsta je i strogo zaštićena vrsta slatkovodne kornjače, riječna kornjača (Mauremys rivulata), kojoj najveće prijetnje predstavljaju degradacija i gubitak slatkovodnih staništa. Prepoznajući važnost očuvanja i zaštite ove vrste i njezinih staništa, ova Javna ustanova sustavno je provodila istraživanja vrste i njezinih pogodnih staniša od 2009. godine, a od listopada 2022. godine partner je projekta Riječna kornjača – očuvanje krovne vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji – LIFE for Mauremys.