Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na radionici Praćenjem do očuvanja u organizaciji Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja se održala u Zagrebu, 11. svibnja 2022. godine. Radionica je održana u sklopu projekta Izrada i razvoj programa praćenja za slatkovodne ribe s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja, koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Na radionici Praćenjem do očuvanja održanoj u hotelu Dubrovnik u Zagrebu sudjelovali su predstavnici Javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 unutar kojih se nalaze populacije ciljnih vrsta slatkovodnih riba, a koje su zadužene za učinkovito praćenje stanja vrsta i njihovu zaštitu. Na radionici su se razmijenila mišljenja, ideje i iskustva u monitoringu i inventarizaciji slatkovodnih riba, te ispitale mogućnosti javnih ustanova za provođenje programa praćenja.

Projekt Izrada i razvoj programa praćenja za slatkovodne ribe s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja  provode Prirodoslovno-matematički fakultet, Oikon, Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac, Hrvatsko ihtiološko društvo i DHP Conservation iz Češke za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Cilj projekta je utvrditi referentno stanje očuvanosti za slatkovodne ribe, te izraditi, testirati i prezentirati programe praćenja stanja za 48 vrsta slatkovodnih riba, koje se smatraju ciljevima očuvanja pojedinih Natura 2000 područja u Hrvatskoj. Osim toga, provest će se i edukacije dionika za praćenje stanja očuvanosti slatkovodnih riba.

Praćenje stanja (monitoring) ciljnih vrsta sastavni je dio zaštite prirode, a od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, postao je i zakonska obveza, sukladno odredbama Direktive o pticama i Direktive o staništima. Dobar sustav praćenja stanja uključuje stručne i verificirane programe praćenja stanja u kojima je definirana metodologija prikupljanja, obrade i analize podataka za vrste, ali i edukaciju dionika kako bi se programi praćenja mogli kvalitetno primijeniti na očuvanje vrsta, prirode, te unaprjeđenje održivog razvoja Republike Hrvatske.

Ovaj projekt dio je Razvoja sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova (KK.06.5.1.03.0001)  koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, točnije Specifičnog cilja 6iii1 – Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelj za njeno učinkovito praćenje i upravljanje, čija je provedba od ključne važnosti za ispunjavanje obveza Republike Hrvatske kao članice EU u području zaštite prirode.