U Palači Ranjina danas je potpisan Sporazum o partnerstvu za uspostavu Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, ravnateljica Marijana Miljas Đuračić potpisala je Sporazum sa Županom Dubrovačko-neretvanske županije Nikolom Dobroslavićem, ravnateljicom Regionalne razvojne agencije DUNEA Melanijom Milić i načelnikom Općine Dubrovačko primorje Nikolom Knežićem.

Svrha centra je uspostava interpretativne i posjetiteljske infrastrukture, te formiranje adekvatne i opremljene izdvojene stanice/laboratorija za zaštitu i očuvanje riječne i barske kornjače, strogo zaštićenih vrsta slatkovodnih kornjača. Isti je zamišljen i kao mjesto u kojem će se na interaktivan način prezentirati sve prirodne vrijednosti i pripadajuće bioraznolikosti, namijenjene za edukaciju lokalnog stanovništva i posjetitelja, za ljubitelje prirode, odnosno stručne i znanstvene javnosti.

Lokacija budućeg centra određena je u suradnji s Općinom Dubrovačko primorje uzimajući u obzir trenutno riješene imovinsko-pravne odnose zemljišta i objekta. Projektom predviđena lokacija centra je naselje Majkovi u Općini Dubrovačko primorje. Naselja Majkovi i Prljevići značajna su kao staništa strogo zaštićene vrste, riječne kornjače, a ujedno i dio europske ekološke mreže Natura 2000 kao područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (HR2000947 Gornji Majkovi – lokve i HR2000555 Lokva u Prljevićima), gdje je na oba područja ciljna vrsta upravo riječna kornjača. Geografski smještaj  je odabran kako bi se uspostavilo središte i novi punkt zaštite prirode u blizini samog Grada Dubrovnika ali ostalih susjednih općina, Konavle i Župa dubrovačka, čime bi se ostvarila dosad izostavljena poveznica između zaštićenih dijelova prirode Dubrovačko-neretvanske županije, one južnije, Općine Župa Dubrovačka, Općine Konavle te Grada Dubrovnika, s onima sjevernijima na poluotoku Pelješcu i području delte Neretve.

Važno je naglasiti da je riječna kornjača unutar Republike Hrvatske rasprostranjena jedino u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, sa stabilnim populacijama u Konavoskom polju, lokvama u Majkovima i Prljevićima, te ugroženom populacijom u Stonskom polju te ostalim nedovoljno istraženima. Zbog svog značaja i ugroženosti, napori Javne ustanove dugi niz godina su usmjeravani na istraživanje, monitoringe i očuvanje pozitivnog stanja populacija riječne, ali također i strogo zaštićene vrste barske kornjače koja nastanjuje cijelu Hrvatsku, te u Dubrovačko-neretvasnkoj županiji često dijeli stanište s riječnom.

Zbog daljnjeg unaprjeđenja procesa očuvanja ove vrste, jedne od osnovnih djelatnosti ove Javne ustanove, temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) uspostava centra i formiranje izdvojenog laboratorija je neizostavan segment.

Jednako tako, uspostava centra temelj je adekvatnijoj provedbi aktivnosti planiranih Planom upravljanja riječnom kornjačom (Mauremys rivulata) s akcijskim planom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji određuje okvir za upravljanje ovom vrstom s ciljem postizanja odnosno održanja njenog povoljnog stanja i aktivnosti planirane za razdoblje od deset godina, a u završnoj je fazi izrade/donošenja.

Predmetnom projektu odobrena su također i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost slijedom Javnog poziva za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u iznosu od 443.750,00 kuna za potrebe uspostave Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Kao nastavak aktivnosti provođenja projekta, Javna ustanova je u rujnu 2021. godine potpisala s Općinom Dubrovačko primorje Okvirni sporazum o suradnji na uspostavi Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u Općini Dubrovačko primorje s ciljem utvrđivanja prava raspolaganja nekretninom u vlasništvu Općine Dubrovačko primorje.

Budući da je u tijeku postupak proglašavanja posebnog herpetološkog rezervata prvog u Republici Hrvatskoj takve kategorije koji obuhvaća područje lokvi u Majkovima i Prljevićima, Centar je logičan nastavak proglašenja, ali i nadogradnja sadržaju Općine Dubrovačko primorje u smislu formiranja ishodišne točke zaštite prirode.

Realizacija projekta iznimno je strateški važna za sektor zaštite prirode i Javnu ustanovu, ne samo za područje Općine Dubrovačko primorje, nego i cijele Županije.