Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije održala je treću od ukupno šest previđenih radionica za dionike, dana 29. listopada 2021. godine u Veloj Luci. Radionica je održana u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule (PU 6016), a u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.

Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva poljoprivrede, Centra za kulturu Vela Luka, Ureda za prostorno uređenje i gradnju Vela Luka, Turističke zajednice Vela Luka, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vela Luka, Hrvatskih šuma te vanjski stručnjaci angažirani za vođenje i facilitaciju radionice.

Prisutni su se upoznali sa svrhom i procesom izrade strateškog dokumenta Plana upravljanja, područjima ekološke mreže HR3000152 Otok Proizd i Privala na Korčuli, HR2000153 Otok Korčula-od uvale Poplat do Vrhovnjaka, HR2001055 Otočić Kosor kod Korčule, HR2001056 Otočić Veli Pržnjak kod Korčule, HR2000171 Tabaina špilja, HR3000376 Stračinčica, HR2000529 Šaknja rat te zaštićenim područjima Park-šuma-Ošjak, Spomenik prirode-Vela spilja, kao i djelatnostima Javne ustanove koje se provode s ciljem zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti otoka Korčule.

U sklopu radionice sudionici su za svaku postavljenu temu i cilj upravljanja, grupnim radom definirali aktivnosti upravljanja. Aktivnosti upravljanja su poslovi ili zadaće koje je potrebno provesti kako bi se doprinijelo ostvarenju cilja upravljanja, odnosno aktivnostima se nastoji rješavati pritisaka i prijetnji na području. Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području svakako imati veliki utjecaj u izradi konačnog dokumenta – Plana upravljanja. Rezultati prikupljeni tijekom radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) propisana je izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže. Plan upravljanja je strateški dokument javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana.

Javna ustanova u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000, koji sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19) obuhvaćaju područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove, kopneni i morski dio otoka Korčule, poluotoka Pelješca, općine Konavle, Malostonskog zaljeva te područje očuvanja značajno za ptice Srednjedalmatinski otoci i Pelješac.

Cilj projekta je razviti učinkovit okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom kroz njihovu edukaciju i intenziviranje komunikacije o važnosti očuvanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže.

Nositelj projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a partner na projektu je Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Suradnici na projektu su javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode, javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini županija te javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini gradova/općina.

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 kuna, od čega Europska unija sufinancira iznos od 158.503.452,80 kuna.