Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije održala je treću radionicu za dionike, dana 08. studenog 2021. godine u Splitu. Radionica je održana u okviru izrade Plana upravljanja za područje ekološke mreže Srednjedalmatinski otoci i Pelješac (PU 7014), a u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.

Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Javne ustanove More i krš Splitsko-dalmatinske županije, Udruge Biom, Državnog inspektorata, Hrvatskih šuma te vanjski stručnjaci angažirani za vođenje i facilitaciju radionice.

U sklopu radionice sudionici su za svaku postavljenu temu i cilj upravljanja, grupnim radom definirali aktivnosti upravljanja. Aktivnosti upravljanja su poslovi ili zadaće koje je potrebno provesti kako bi se doprinijelo ostvarenju cilja upravljanja, odnosno aktivnostima se nastoji rješavati pritisaka i prijetnji na području.

Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području svakako imati veliki utjecaj u izradi konačnog dokumenta – Plana upravljanja. Rezultati prikupljeni tijekom radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Plan upravljanja Srednjedalmatinski otoci i Pelješac obuhvaća istoimeno područje ekološke mreže HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac, a proglašeno je područjem ekološke mreže kao međunarodno važno područje za 20 ciljnih vrsta ptica. Područje obuhvaća otok Hvar, poluotok Pelješac, istočnu polovicu otoka Korčule te morski dio i otočiće između Korčule i Pelješca. Koordinator izrade plana je ova Javna ustanova, a u izradi sudjeluje i Javna ustanova More i krš.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) propisana je izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže. Plan upravljanja je strateški dokument javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana.

Cilj projekta je razviti učinkovit okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom kroz njihovu edukaciju i intenziviranje komunikacije o važnosti očuvanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže.

Nositelj projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a partner na projektu je Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Suradnici na projektu su javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode, javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini županija te javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini gradova/općina.

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 kuna, od čega Europska unija sufinancira iznos od 158.503.452,80 kuna.