Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije prisustvovali su sjednici Stožera civilne zaštite Grada Korčule, temeljem obveza proizašlih iz Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti). Sjednica se održala 03. ožujka 2023. godine u Gradskoj vijećnici Grada Korčule. Uz Javnu ustanovu, sjednici su prisustvovali predstavnici Grada Korčule, Hrvatskih šuma d.o.o. – Šumarije Korčula, DVD-a Korčula te Crvenog križa Korčula kao pravni subjekti Programa.

Javna ustanova jedan je od subjekata Programa aktivnosti uključen u provođenje preventivnih mjera zaštite od požara na području Grada Korčule, park-šume Hober koja je sukladno Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10 i 114/22) te Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (Narodne novine broj 62/94 i 32/97) razvrstana u IIb kategoriju ugroženosti od požara obzirom na veličinu i namjenu prostora. Temeljem izrađenih Procjena ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za park-šumu Hober, kao i obveza proizašlih iz Programa aktivnosti, ova Javna ustanova u park-šumi kontinuirano tijekom godine provodi preventivne i tehničke mjere zaštite od požara. U provedbi mjera zaštite, Javna ustanova redovito surađuje s nadležnim tijelima jedinica lokalne (regionalne) samouprave, nadležnom vatrogasnom postrojbom DVD Korčula te Hrvatskim šumama d.o.o – Šumarija Korčula, a sve u cilju učinkovite provedbe preventivnih mjera zaštite od požara. Javna ustanova iz godine u godinu provodi akcije čišćenja i održavanja komunikacijskih puteva u park-šumi Hober za potrebe prolaska i kretanja, te je koncem 2022. godine uspostavljen i protupožarni videonadzor kako bi se omogućio stalan nadzor i pravovremena reakcija nadležnih službi u slučaju nastanka i širenja požara. Osim toga, redovito se provode i edukativne radionice za djecu, čime se nastoji podići svijest najmlađih uzrasta a zatim i svih ostalih korisnika prostora, o opasnostima koje požar može uzrokovati po zdravlje ljudi te materijalnu i nematerijalnu imovinu. Na ovaj način neposredno se doprinosi smanjenju požarnog rizika i opterećenja, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.

Program aktivnosti, temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti tijela sustava domovinske sigurnosti, ministarstava, tijela državne uprave, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih provedbu mjera zaštite od požara. Donosi ga Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice. Sve aktivnosti predviđene Programom aktivnosti provode se za učinkovito preventivno i operativno djelovanje u cilju smanjenja broja požara raslinja na otvorenom prostoru, smanjenja šteta i broja ljudskih žrtava, opožarenih površina, zaštite kritične infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine.

Ovim putem apeliramo na sve posjetitelje park-šume Hober, kao i svih ostalih zaštićenih područja, da se odgovorno ponašaju prilikom boravka u prirodi, da se kreću označenim stazama, ne bacaju otpad te da ne koriste zapaljiva sredstva u prirodi, posebice ljeti u vrijeme požarne sezone. U slučaju izbijanja požara potrebno je žurno reagirati pozivanjem vatrogasnih službi na broj 193 ili jedinstveni broj hitnih službi 112.