Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s predstavnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, održala je četvrtu internu radionicu dana 02. prosinca 2022. godine putem Zoom online platforme. Interna radionica održana je u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule, a u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.

Radionica je održana za potrebe izrade upravljačke zonacije za zaštićena područja obuhvaćena Planom upravljanja: Posebni rezervat šumske vegetacije Kočje, Park-šuma Hober, Park-šuma Ošjak, Spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo – Čara-čempres, Spomenik parkovne arhitekture – skupina stabala – Korčula-drvored čempresa, Spomenik prirode – rijetki primjerak drveća – Hrast u Žrnovu, Spomenik prirode Vela spilja, Značajni krajobraz Badija.

Zoniranje je postupak kojim se zaštićeno područje dijeli na ograničene prostorne cjeline (zone), odnosno, izdvajaju se područja očuvanja pojedinih vrijednosti uz razmatranje stupnja njihove očuvanosti i potrebe za njihovim upravljanjem. Postupkom zoniranja konstatiraju se postojeće i planiraju buduće upravljačke potrebe u cilju očuvanja prirode. Zoniranje je jedan od osnovnih alata u planiranju upravljanja područjem radi osiguranja dugoročnog očuvanja vrijednosti područja.

Tijekom proteklog razdoblja, u okviru izrade predmetnog Plana upravljanja, održano je ukupno četiri radionice s dionicima na kojima su prezentirane teme, ciljevi upravljanja i prijedlog aktivnosti plana upravljanja, definiranih tijekom prethodnih radionica. U sklopu radionice sudionici su za svaku postavljenu temu i cilj upravljanja, grupnim radom doradili aktivnosti upravljanja. Aktivnosti upravljanja su poslovi ili zadaće koje je potrebno provesti kako bi se doprinijelo ostvarenju cilja upravljanja, odnosno aktivnostima se nastoji rješavati pritisaka i prijetnji na području.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) propisana je izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže. Plan upravljanja je strateški dokument javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana.

Javna ustanova u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000, koji sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19) obuhvaćaju 16 zaštićenih područja, 30 područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove i 1 područje očuvanja značajno za ptice. Planovi upravljanja izrađuju se za područje Malostonskog zaljeva, poluotoka Pelješca , otoka Korčule, Općine Konavle te za područje očuvanja značajno za ptice Srednjedalmatinski otoci i Pelješac.

Cilj projekta je razviti učinkovit okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom kroz njihovu edukaciju i intenziviranje komunikacije o važnosti očuvanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže.

Nositelj projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a partner na projektu je Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Suradnici na projektu su javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode, javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini županija te javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini gradova/općina .

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 kuna, od čega Europska unija sufinancira iznos od 158.503.452,80 kuna.