Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Udrugom Sunce i Ekološko-ronilačkim klubom  Korčula sudjelovali su u akciji čišćenja plaže otoka Sutvare 27. lipnja 2020. godine. Na plaži je prikupljeno ukupno 2.195 predmeta, od čega plastike 97kg, drvnog materijala 41kg, 32 metalna predmeta te 20 komada medicinskog otpada.

Područje otoka Sutvara dio je ekološke mreže Natura 2000, važno kao područje očuvanja značajno za ptice – HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac te područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove – HR4000007 Badija i otoci oko Korčule.

Plaža na otoku Sutvari  karakteristična je po supralitoralnim šljuncima koji nastaju vlaženjem valova, a  stanište obilježavaju ekstremni ekološki uvjeti s nedostatkom vlage te jakim kolebanjima temperature. Razvijena je biocenoza nakupina ostataka morske vegetacije (morskih cvjetnica i algi). U Hrvatskoj su ova staništa malobrojna. Na atraktivnijim plažama često se zbog turizma provodi čišćenje otpada, a uz ljudske otpatke uklanjaju se i suhi ostaci morske vegetacije što se ne bi smjelo raditi jer ta staništa trebaju organsku tvar koja ih prirodno obogaćuje.

Akcije čišćenja plaža od otpada samo su dio aktivnosti koje Javna ustanova za upravljanje  zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije kontinuirano provodi sa suradnicima u cilju očuvanja staništa i povećanja svijesti lokalne zajednice za brigu o prirodi i  okolišu. Iz tog razloga potrebno je provoditi kontinuirane akcije slične ovoj te podizati svijest lokalnog stanovništva o problemu otpada na morskom dnu i plažama, te promicati održiva rješenja za očuvanje prirodnog morskog okoliša.

Otpad je jedan od ključnih problema današnjeg društva. Problem otpada izravno odražava mentalitet koji prevladava u današnjem društvu te je poguban za okoliš, a time i za samo društvo. Procjenjuje se da oko 80% morskog otpada potječe s kopna, a 20% nastaje na moru. Velike količine otpada s kopna završe u moru, čime se narušava bioraznolikost i živi svijet u moru.