Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, 05. prosinca 2022. godine, sudjelovali su na prvom online partnerskom sastanku u sklopu provođenja projekta LIFE for Mauremys (Mauremys rivulata – conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik-Neretva Region).

Predstavnici partnera iznijeli su dosadašnje rezultate tekućih aktivnosti i  radnih paketa projekta te se raspravljalo o budućem vremenskom tijeku provedbe nadolazećih aktivnosti tijekom 2023. godine, s naglaskom na radni paket vezan uz poboljšanje staništa ciljne vrste.

Riječna kornjača jedna je od najugroženijih vrsta hrvatske herpetofaune. U Republici Hrvatskoj rasprostranjena je na krajnjem jugu Dalmacije, koje predstavlja zapadni rub područja njezine rasprostranjenosti. Zasad su poznate četiri zemljopisno izolirane populacije koje naseljavaju lokve u Prljevićima i Majkovima, zatim u Konavoskom polju, Stonskom polju i Deltu Neretve. Budući da obitava u lokvama koje su antropogenog podrijetla, stoljećima korištene i održavane, pritisci na područje se očituju upravo u zapuštanju poljoprivrednih aktivnosti. Najveće prijetnje riječnoj kornjači predstavljaju degradacija i gubitak staništa uzrokovan kanalizacijom vodenih tokova, sukcesija vegetacije, ilegalno korištenje vrša za ribolov, upotreba pesticida te prisustvo invazivnih stranih vrsta.

Projektne aktivnosti uključuju poboljšanje staništa i uklanjanje izravnih prijetnji, te uspostavu reprodukcijskog centra za skrb i razmnožavanje riječne kornjače. Također, kroz radionice, seminare, edukacijske, turističke i volonterske programe radit će se na podizanju svijesti o važnosti riječne kornjače kao krovne vrste za zdrava mediteranska močvarna staništa.

Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače (Mauremys rivulata) u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima.

Vodeći partner projekta je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Udruga Hyla, Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba i Hrvatske vode.

Projekt se financira kroz Program LIFE, program Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite prirode i okoliša, a predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je od 01. listopada 2022. do 30. rujna 2026. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.131.407,11 EUR, od čega je 60% sufinancirano sredstvima Europske unije (1.278.844,26 EUR), dok sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 267.731,00 EUR. Za provedbu aktivnosti ove Javne ustanove predviđeno je 582.258,97 EUR.