Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije organizirala je koordinacijski sastanak u sklopu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara tršćaka u dolini Neretve, održanom u Opuzenu 10. ožujka 2022. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici Policijske postaje Metković i Javne vatrogasne postrojbe Metković. Predložene su i dogovorene dodatne preventivne mjere koje je potrebno poduzeti u svrhu suzbijanja požara tršćaka u dolini Neretve.

Naime, dolinu Neretve iz godine u godinu pogađaju sve učestaliji i razorniji, namjerno izazvani, požari tršćaka, koji dovode do gubitka bioraznolikosti područja, odnosno gubitka staništa i pratećih vrsta, kao i ugrožavanja sigurnosti ljudi i njihove imovine. Najčešće nastaju u kasnim popodnevnim satima, za vjetrovita vremena pri čemu se smanjuje mogućnost adekvatne reakcije prilikom gašenja istih. Budući da zbog konfiguracije terena požare tršćaka nije moguće u cijelosti gasiti vatrogasnim snagama s kopna, kao i zbog nemogućnosti dolaska zračnih protupožarnih snaga za vjetrovita vremena i u kasnim poslijepodnevnim satima, požari poprimaju sve veće razmjere.

Usprkos svim dosadašnjim naporima u provođenju preventivnih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite od požara te koordiniranoj suradnji nadležnih službi u gašenju i prevenciji požara, požari se i dalje javljaju u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže doline Neretve. Tijekom veljače izbio je jedan od većih požara na površini zaštićenog posebnog ornitološkog rezervata Pod Gredom na predjelu grada Metkovića i općine Kula Norinska.

Prema procjenama s terena, rezervat je izgorio gotovo u potpunosti, približno oko 520 ha od ukupne površine koja iznosi 551,5 ha. Osim toga, veći požar opustošio je i zaštićeno područje posebnog ornitološkog rezervata Kuti. Manji požar dogodio se u posebnom ornitološkom rezervatu Prud, koji je pravovremeno zaustavljen. Važno je napomenuti kako se u trenutku izbijanja požara u posebnim ornitološkim rezervatima nalazio veliki broj ptica gnjezdarica, bilo lovne divljači, ciljnih stanišnih vrsta, ugroženih i zaštićenih, koje predstavljaju bitan dio identiteta neretvanskog kraja.

Na području doline Neretve nalazi se šest posebnih rezervata (Prud, Pod Gredom, Orepak, Modro oko i jezero Desne, Kuti i Ušće Neretve) te jedan značajni krajobraz (Predolac-Šibenica) zaštićeni sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Osim toga, sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine broj 89/19) na području doline Neretve nalaze se dva izrazito velika područja očuvanja europske ekološke mreže Natura 2000 značajna za vrste i stanišne tipove (HR5000031) te područje očuvanja značajno za ptice (HR1000031).

Područje delte Neretve zaštićeno je sukladno Ramsarskoj konvenciji 1993. godine kao vlažno područje od presudne važnosti za opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica od kojih čovjek mnoge koristi i u određenoj mjeri ovisi o njima.

U smislu zaštite prirode neretvanski kraj prepoznat je na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. U tu svrhu potrebno je zajednički djelovati kako bi se suzbili požari, zaštitilo stanište te biljne i životinjske vrste, a sve kako bi ljudi i dalje živjeli u suživotu s prirodom koja ih okružuje te koja im pruža brojne koristi za život. Požari narušavaju iznimno važne usluge ekosustava koje staništa tršćaka pružaju za život čovjeka na području doline Neretve budući da proizvode kisik te upijaju i pohranjuju ugljikov dioksid, pri čemu omogućavaju čist zrak.

Osim toga, pružaju i brojne druge  koristi poput osiguranja hrane; podizanja atraktivnosti područja; upijanja i skladištenja viška padalina, pri čemu obnavljaju zalihe podzemnih voda; zadržavanja poplavnih voda; štite od erozija uzrokovanih poplavama; tijekom sušnih razdoblja otpuštaju uskladištenu vodu čime smanjuju njenu nestašicu te filtriraju veće čestice pri čemu pročišćavaju vodu i doprinose boljoj kvaliteti vode.

Ovim putem nastoji se ukazati na problem koji nekontrolirani požari tršćaka čine stanovništvu i prirodnim vrijednostima doline Neretve. Kako bi se očuvala močvarna staništa te prirodne vrijednosti neretvanskog kraja, ovim putem apeliramo na sve stanovnike i posjetitelje, da ukoliko uoče požare ili sumnju na iste, isto žurno prijave nadležnim vatrogasnim službama na broj 193 ili neposredno na jedinstveni broj hitnih službi 112.