Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na online partnerskom sastanku projekta LIFE CONTRA Ailanthus (Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj) održanom 22. ožujka 2023. godine.

Ključna aktivnost uklanjanja invazivne strane vrste pajasen (Ailanthus altissima) temelj je ovog projekta i pridonosi uspostavi kontrole u projektnim područjima, poboljšanju statusa očuvanja za ciljni stanišni tip 6220* Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea u području ekološke mreže HR2001364 JI dio Pelješca, poboljšanju očuvanja kulturne baštine u gradovima sa povijesnom jezgrom (Ston, Mali Ston). Kako bi se uklanjanje provelo uspješno, na održanom sastanku svaki projektni partner predstavio je realizirane pripreme za nadolazeću projektnu aktivnost te su dogovoreni budući koraci za realizaciju preostalih aktivnosti. Na sastanku je fokus također stavljen na još veći stupanj suradnje i komunikacije među projektnim partnerima kako bi se što bolje ostvarili ciljevi ovog projekta.

Projektom LIFE CONTRA Ailanthus planirano je uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasen u dva Natura 2000 područja ekološke mreže Republike Hrvatske u mediteranskoj regiji (Krka i Pelješac) i u gradovima sa povijesnom jezgrom (Dubrovnik, Ston i Mali Ston). Javna ustanova koja je jedan od četiri partnera na projektu, zadužena je za provođenje predviđenih aktivnosti na području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca koje uključuje i područja kulturne baštine Ston i Mali Ston .

Glavni partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Javna ustanova Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.