Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije zaprimila je 20. veljače 2024. godine dojavu o pronalasku invazivne strane vrste crvenouhe kornjače (Trachemys scripta), na području europske ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve, u Baćinskim jezerima. Jedinku crvenouhe kornjače opazila je i zbrinula savjesna građanka gđa. Martina Glavaš te je informaciju o pronalasku prijavila Udruzi Hyla.

Djelatnici Javne ustanove, sukladno Planu upravljanja kornjačom Trachemys scripta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, preuzeli su jedinku crvenouhe kornjače i privremeno zbrinuli do transporta u utočište za crvenouhe kornjače, Ustanovu Zoološki vrt Grada Zagreba.

Crvenouha kornjača je strana invazivna vrsta, a potječe iz istočnog SAD-a i sjeveroistočnog Meksika, no radi trgovine kućnim ljubimcima danas se nalazi na svim kontinentima osim Antarktike. Invazivne strane vrste (eng. Invasive Alien Species, IAS) smatraju se jednom od glavnih prijetnji bioraznolikosti i s njom povezanih usluga ekosustava na globalnoj razini, a mogu imati i negativan učinak na zdravlje ljudi i na gospodarstvo.

Crvenouha kornjača može imati značajan negativan utjecaj na zavičajne vrste gmazova, vodozemaca, riba i beskralježnjaka te je uvrštena na popis najopasnijih invazivnih vrsta na svijetu. Njezina prisutnost u staništima u koje je unesena može dugoročno negativno utjecati na populacije zavičajnih vrsta kornjača, barske (Emys orbicularis) i riječne kornjače (Mauremys rivulata) budući ima kompetitivnu prednost nad njima zbog ranijeg spolnog sazrijevanja, većeg reproduktivnog potencijala te je veća i agresivnija. Osim kompeticije za hranu i sunčališta, invazivne strane vrste slatkovodnih kornjača mogu prenijeti parazite i patogene. Poseban problem predstavljaju lokaliteti gdje crvenouha kornjača dolazi zajedno s barskom kornjačom i/ili riječnom kornjačom te bi takvi lokaliteti trebali imati prioritet za provedbu uklanjanja.

Od listopada 2022. godine, Javna ustanova partner je projekta Riječna kornjača – očuvanje krovne vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji – LIFE for, a jedna od aktivnosti projekta je uklanjanje invazivnih stranih vrsta iz staništa riječne kornjače.  U sklopu navedenog projekta poboljšat će se kvaliteta staništa strogo zaštićene vrste riječne kornjače na lokacijama: Delta Neretve, Majkovi, Konavosko polje te jugoistočni dio poluotoka Pelješca (Stonsko polje) u okviru europske ekološke mreže Natura 2000.

Crvenouha kornjača počela je predstavljati prijetnju zavičajnim vrstama i ekosustavima u trenutku kada su je vlasnici počeli puštati u prirodu. Upravo je zbog toga edukacija kako odraslih, tako i djece neizostavna aktivnost ovoga projekta. Važno je osvijestiti ozbiljnost problema puštanja kućnih ljubimaca u prirodna staništa i naglasiti brojne negativne posljedice koje takve nepromišljene akcije mogu izazvati.

Projekt LIFE for Mauremys sufinanciran je sredstvima iz LIFE Programa Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitos, a predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je četiri godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.131.407,11 EUR, od čega je 60% sufinancirano sredstvima Europske unije (1.278.844,26 EUR), dok financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 267.731,00 EUR. Za provedbu aktivnosti ove Javne ustanove predviđeno je 582.258,97 EUR.

Ovim putem zahvaljujemo gđi. Martini Glavaš na savjesnom postupanju u svrhu očuvanja zavičajnih vrsta kornjača. Također pozivamo sve građane da u slučaju uočavanja stranih invazivnih vrsta crvenouhe i/ili žutouhe kornjače u prirodi kontaktiraju Javnu ustanovu na adresu: info@zastita-prirode-dnz.hr ili telefonom na broj 020 411 533, kako bi se iste sigurno zbrinule na daljnju skrb i njegu u Ustanovu Zoološki vrt grada Zagreba. Ovim koordiniranim aktivnostima institucija i pojedinaca doprinosi se ostvarenju važnog cilja, a to je očuvanje i opstanak strogo zaštićenih vrsta kornjača.