Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije partner je na projektu LIFE CONTRA Ailanthus (Establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima (tree of heaven) in Croatia). Glavni partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Javna ustanova Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

U Narodnim novinama broj 89 od 11. kolovoza 2021. objavljena je  Naredba o uklanjanju invazivne strane vrste pajasen (Ailanthus altissima), kojom se osigurava provedba aktivnosti uklanjanja pajasena sa zemljišta na područjima ekološke mreže značajnima za očuvanje vrsta i stanišnih tipova HR2000918 Šire područje NP Krka i HR2001364 JI dio Pelješca, kao i na području Grada Dubrovnika, Grada Skradina te naselja Ston i Mali Ston u okviru projekta LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj.

Pajasen (Ailanthus altissima) je stablo porijeklom iz istočne Azije, koje se od 18. stoljeća sadilo diljem svijeta za potrebe hortikulture. Pajasen istiskuje zavičajnu vegetaciju i smanjuje bioraznolikost, štetnik je u poljoprivredi, izaziva alergiju kod ljudi, te uništava kulturnu baštinu i druge građevine izuzetno jakim korijenovim sustavom. Vrsta se zbog negativnih utjecaja na bioraznolikost, gospodarstvo i zdravlje ljudi nalazi i na popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj Uniji.

Javna ustanova zadužena je za provođenje projektnih aktivnosti na području ekološke mreže HR2001364 JI dio Pelješca koje uključuje i područja kulturne baštine Ston i Mali Ston.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.