Usluga izrade dokumenata i organizacija događanja u sklopu projekta Change We Care

Grupa 1

Usluga izrade izvješća kartiranja prijelaznih staništa i biološke raznolikosti u
području Delte Neretve

Grupa 2

Usluga osmišljavanja participativnog procesa te izrade Preliminarnog dokumenta za raspravu
na radionicama s dionicima i organizacije tri jednodnevne radionice za dionike

Grupa 3

Organizacija završnog info dana u svrhu
promocije i informiranja dionika o rezultatima projekta

Obavijest o jednostavnoj nabavi