Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije izradila je Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže Malostonski zaljev.

Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže donosi se na temelju Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br.  80/19).

Javni uvid u Dokumentaciju, koja obuhvaća postupak donošenja Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže Malostonski zaljev, održat će se u razdoblju

od 23. prosinca 2022. godine do 22. siječnja 2023. godine

u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik

od 09:00 do 12:00 sati svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka),

te u Velikoj vijećnici Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston, sljedećim danima:

28. prosinca 2022. godine (srijeda) i 18. siječna 2023. godine (srijeda) od 09:00 do 12:00 sati.

Javno izlaganje održat će se 12. siječnja 2023. godine (četvrtak) u

tvrđavi Veliki kaštio u Stonu, 20 230 Ston

s početkom u 10:00 sati.

Za vrijeme trajanja javnog uvida prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti dostavljaju se, zaključno s danom završetka javnog uvida, na sljedeće načine:

  • upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu javnog uvida;
  • dostavom u pisanom obliku na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik, s naznakom „Javni uvid u Prijedlog Plana upravljanja Malostonski zaljev“;
  • na e-mail: info@zastita-prirode-dnz.hr

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnom uvidu.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koji se donosi za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina. Provodi se kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja zaštićenog područja. Iako je to upravljački dokument javne ustanove, sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u zaštićenom području dužne su se pridržavati plana upravljanja.

Plan upravljanja sadrži analizu stanja zaštićenog područja, određene ciljeve upravljanja i aktivnosti za njihovo postizanje, pokazatelje provedbe plana i upravljačke zone zaštićenog područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Područje Malostonskog zaljeva zaštićeno je sukladno Zakonu o zaštiti prirode u kategoriji posebnog rezervata u moru.

Područje ekološke mreže Malostonski zaljev značajno za očuvanje stanišnih tipova i vrsta proglašeno je Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže. Ekološka mreža sustav je međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i bioraznolikosti.

Ovdje možete preuzeti potrebne dokumente: Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže Malostonski zaljev

Ljubazno molimo potvrditi dolazak na javno izlaganje putem e-maila: info@zastita-prirode-dnz.hr  zaključno do 11. siječnja 2023. godine (srijeda) do 12:00 sati.