Plemenita periska (Pinna nobilis)

Javna ustanova potpisnica sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora

Usluga izrade edukativnih kataloga i videozapisa za potrebe edukativno-informativnih ploča u sklopu projekta ECOSS

Održana 2. radionica za potrebe izrade planova upravljanja invazivnom stranom vrstom crvenouha kornjača