Interaktivna karta Natura2000 Dubrovačko-neretvanske županije

NATURA 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova. Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 30.000 područja na gotovo 20% teritorija EU što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. NATURA 2000 se temelji na EU direktivama, područja se biraju znanstvenim mjerilima, a kod upravljanja tim područjima u obzir se uzima i interes i dobrobit ljudi koji u njima žive.

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i  nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19), na području Dubrovačko – neretvanske županije proglašeno je 5 područja značajnih za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (Područja očuvanja značajna za ptice – POP), te 85 područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS).

Područjima koja se nalaze unutar granica parkova upravljaju Javna ustanova Nacionalni park Mljet i Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje, a Javna ustanova upravlja svim ostalim područjima.

Interaktivnu kartu Natura 2000 područja Dubrovačko-neretvanske županije možete pogledati ovdje.