Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja. Planovi upravljanja izrađuju se u okviru europskog projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kojem je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, ukupne vrijednosti 186.497.150,36 kn. Jedan od suradnika na projektu je i Javna ustanova.

Peta dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i

područja ekološke mreže poluotoka Pelješca (PU 6147) i

druga dionička za Srednjedalmatinske otoke i Pelješac (PU 7014) održat će se u

srijedu 19. siječnja 2022. godine

u prostorijama Zadružnog doma Janjina

od 10:30 do 15:00 sati.

Planirano je ukupno šest dioničkih radionica u procesu izrade Plana upravljanja za područje poluotoka Pelješca koja će obuhvatiti sljedeća zaštićena područja i područja ekološke mreže:

 • HR3000150 Pelješac-od uvale Rasoka do rta Osičac
 • HR3000476 Uvala Divna-Pelješac
 • HR2000525 Orebić-Osičac
 • HR2001203 Izvor špilja kod Jurjevića
 • HR2001364 JI dio Pelješca
 • HR2000141 Gorska jama
 • HR3000163 Stonski kanal
 • HR3000167 Solana Ston
 • HR3000162 Rt Rukavac – Rt Marčuleti
 • Posebni rezervat šumske vegetacije-Čempresada pod Gospu
 • Značajni krajobraz Uvala Vučina
 • Značajni krajobraz Uvala Prapratno
 • Spomenik parkovne arhitekture, skupina stabala-Orebić

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. To je obavezan dokument za donošenje za zaštićena područja na temelju Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) te za područja ekološke mreže na temelju Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019), koji za cilj ima dugoročno planirati aktivnosti sa svrhom očuvanja svih prirodnih vrijednosti zbog kojih je neko područje zaštićeno, te poticati održivi razvoj s ciljem očuvanja područja za buduće nadolazeće generacije. Donosi se za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina.

Iako je Plan upravljanja strateški, dugoročni i planski dokument Ustanove, podrazumijeva obveznu primjenu za sve subjekte koji obavljaju bilo kakvu djelatnost u zaštićenom području.

Uključivanja javnosti u samu izradu Plana upravljanja je ključan i iznimno važan proces koji za cilj ima dobiti što relevantnije i točnije podatke o aktivnostima, vrijednostima i ugrozama u zaštićenom području. Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području svakako imati veliki utjecaj u izradi konačnog dokumenta – Plana upravljanja.

Rezultati prikupljeni tijekom predviđenih radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Pored zaštićenih područja i područja ekološke poluotoka Pelješca, izrađuju se planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže za kopneni i morski dio Konavala, kopneni i morski dio otoka Korčule te kopneni i morski dio Malostonskog zaljeva te za područje ekološke mreže Natura 2000 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac značajno za očuvanje ptica.