Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su u akciji čišćenja podmorja značajnog krajobraza Rijeka Dubrovačka, odnosno područja europske ekološke mreže HR20001010 Paleoombla-Ombla. Akcija čišćenja provodi se u sklopu projekta More spaja-Libertas 1992-2022, na kojem su partneri, osim Javne ustanove, Grad Dubrovnik, Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula i Udruga Specijalne jedinice policije „Grof“-Dubrovnik.

Akcija čišćenja podmorja održana je 07. svibnja 2022. godine u suradnji s Udrugom specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula, te povodom obilježavanja 30. godišnjice deblokade šireg Dubrovačkog područja. U akciji čišćenja sudjelovali su i pripadnici Specijalne jedinice policije Grof-Dubrovnik, te se taj način dodatno doprinijelo suradnji dvaju gradova i boljitku lokalne zajednice u svrhu zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti grada Dubrovnika. Akcija čišćenja podmorja obuhvatila je područje od slapa rijeke Omble do ACI Marine Dubrovnik. Akcijom čišćenja prikupljeno je približno 10 m3 otpada od čega je najviše zabilježeno predmeta od plastike, odbačenih guma, željeza te elektoničkog otpada.

Područje Rijeke Dubrovačke, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), zaštićeno je 1964. godine u kategoriji značajnog krajobraza zbog iznimnih krajobraznih vrijednosti potopljene riječne doline sa strmim i izrazito visokim obalnim stranama. Također, važno je istaknuti da je ovo područje dio europske ekološke mreže Natura 2000 te je, sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/19), zaštićeno kao područje očuvanja značajno za vrste i staništa HR20001010 Paleoombla-Ombla. Ovo je područje od iznimne važnosti za očuvanje bioraznolikosti jer predstavlja jedno od najbogatijih regija špiljske faune na svijetu. Paleoombla-Ombla bilježi najmanje 200 vrsta (70 vrsta su troglobionti i stigofili), dok špiljski sustav Vilina špilja-Ombla ima najveću raznolikost špiljske faune u Hrvatskoj sa poznatih 160 vrsta od kojih su mnoge endemi, a 23 vrste se navode u Crvenoj knjizi špiljske faune Hrvatske. Od ciljnih Natura 2000 vrsta ističu se riba popovska gaovica, razne vrste šišmiša među kojima su veliki potkovnjak, južni potkovnjak, oštrouhi šišmiš, dugokrili pršnjak i riđi šišmiš te razne vrste vodozemaca među kojima su barska kornjača, riječna kornjača i čovječja ribica.

Područje rijeke Omble pripada duboko okršenom području Paleoomle, koja predstavlja jedinstveno krško područje Dinarida, kroz koju se oborinska voda šireg područja Popovskog polja u susjednoj Bosni i Hercegovini podzemno drenira prema Jadranskom moru, odnosno vruljama na morskoj obali i izvorištu najkraće rijeke na svijetu. Osim toga, područje Paleoomble karakterizira iznimno velik broj speleoloških objekata, među kojima se ističu geomorfološki spomenici prirode Špilja za Gromačkom vlakom i Močiljska špilja, Sumporna špilja kod Mokošice, špiljski sustav Vilinska špilja-izvor Omble, te cijela Rijeka Dubrovačka kao značajni krajobraz.

S obzirom da je otpad u moru trenutno jedan od najvećih globalnih problema jer, osim kroz ekološki negativni utjecaj, predstavlja golem rizik za zdravlje ljudi općenito, s ogromnim ekonomskim posljedicama, cilj projekta je održati ekološku akciju čišćenja podmorja u području Rijeke Dubrovačke s krajnjim ciljem povećanja svijesti lokalne zajednice za brigu o prirodi i okolišu te očuvanju ciljnih staništa i vrsta zaštićenih područja i područja ekološke mreže kao i ukupne bioraznolikosti, te promicati održiva rješenja za očuvanje prirodnih morskih staništa.

Javna ustanova različitim akcijama nastoji se skrenuti pozornost ljudi na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta globalnog onečišćenja te ih se želi potaknuti da svojim doprinosom sudjeluju u efikasnom očuvanju  prirode jer čak i malim promjenama u postupanju prema prirodi možemo učiniti veliku stvar za pomoć očuvanju našeg planeta, te utjecati na globalnu svijest o potrebi mijenjanja odnosa prema planetu Zemlji.