MEĐUNARODNO ZAKONODAVSTVO U ZAŠTITI PRIRODE

Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, Narodne novine 12/93
Međunarodni ugovori 12/93Usvojena: PARIZ, 1972.
Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica, Narodne novine Međunarodni ugovori 12/93
Usvojena: RAMSAR, 1971.
Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

Zakon o potvrđivanju Konvencije ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti, Narodne novine Međunarodni ugovori 6/96
Usvojena: RIO DE JANEIRO, 1992.
Stupila na snagu: 29. prosinca 1993.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. listopada 1996.

Zakon o potvrđivanju Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, Narodne novine Međunarodni ugovori 7/02
Usvojen: MONTREAL, 2000.
Stupio na snagu: 11. rujna 2003.
Republika Hrvatska potpisala Protokol u New Yorku 2000. godine.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), Narodne novine Međunarodni ugovori 12/99
Usvojena: WASHINGTON, 1973.
Stupila na snagu: 1. srpnja 1975.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 12. lipnja 2000.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00
Usvojena: BERN, 1979.
Stupila na snagu: 1. lipnja 1982.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. studenog 2000.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00
Usvojena: BONN, 1979.
Stupila na snagu: 1. prosinca 1983.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1.listopada 2000.

Zakon o potvrvrđivanju Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00
Usvojen: BONN, 1996.
Stupio na snagu: 1. studenog 1999.
Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti šišimiša u Europi (EUROBATS), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00Usvojen: LONDON, 1991.
Stupio na snagu: 16. siječnja 1994.
Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. rujna 2000.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti kitova (Cetacea) u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom atlantskom području (ACCOBAMS), Narodne novine Međunarodni ugovori 6/00
Usvojen: MONACO, 1996.
Stupio na snagu: 1. lipnja 2001.
Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. lipnja 2001.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima, Narodne novine Međunarodni ugovori 12/02
Usvojena: FIRENCA, 2000.
Stupila na snagu (i za RH): 1. ožujka 2004.
Republika Hrvatska potpisala Konvenciju u Firenci 2000.

Sporazum o razumijevanju u vezi s mjerama zaštite tankokljunog pozviždaća (Numenius tenuirostris)
Potpisan: 1994.

Sporazum o razumijevanju o zaštiti i gospodarenju srednjoeuropskom populacijom velike droplje (Otis Tarda)
Potpisan: 2002.

Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u okolišu (Aarhus, 1998).

Zakon o potvrđivanju međunarodne konvencije za regulaciju kitolova (NN, Međunarodni ugovori 6/2006).

Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije za regulaciju kitolova i Protokola uz Međunarodnu konvenciju za regulaciju kitolova (NN Međunarodni ugovori 2/07).

Konvencija o zaštiti sredozemnog mora od onečišćenja (Barcelona, 1976.) i pripadajućeg protokola o posebno zaštićenim područjima sredozemnog mora i biološkoj raznolikosti