LIFE Nature and Biodiversity

LIFE19 NAT/HR/001070

Establishing control of invasive alien species Ailanthus altissima (tree of heaven) in Croatia

Uspostavljanje kontrole nad invazivnom stranom vrstom Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj

Akronim: LIFE CONTRA Ailanthus

Trajanje projekta: 01/10/2020-01/04/2025

OPIS PROJEKTA:

Pajasen (Ailanthus altissima) je brzorastuće listopadno stablo podrijetlom iz Kine. Maksimalna prilagodljivost uvjetima okoliša u kojem raste čini ga oportunističkom i kozmopolitskom vrstom koja je proširena na svim kontinentima osim na Antartici. U Europu je unesen 1740. godine kao ukrasna hortikulturna vrsta. U Hrvatskoj se, zbog brzog rasta i razgranatoga korijenova sustava, na nekim mjestima sadio kao vrsta koja sanira klizišta, a danas je rasprostranjen duž cijele zemlje. Veću agresivnost pokazuje u obalnom dijelu Hrvatske uključujući i posebno osjetljive otoke, parkove prirode i nacionalne parkove u kojima agresivnim širenjem potiskuje autohtone vrste, nepovratno mijenja izgled krajolika te narušava stabilnost ekosustava nanoseći im neprocjenjivu štetu.

Predmetnim projektom obuhvaćena su područja ekološke mreže Natura 2000, i to u Nacionalnom parku Krka – POVS HR2000918 Šire područje NP Krka, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji šire područje POVS HR2001364 JI dio Pelješca te POP HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac kao i područje kulturne baštine gradova Dubrovnik, Ston i Mali Ston.

Kako bi se uspostavila kontrola nad pajasenom u Hrvatskoj, potrebno je dobro isplanirati i provesti poduhvat velikih razmjera s razvojem protokola za kontrolu pojave, redovitim monitorinzima i s fokusom na aktivnosti kojima će se prevenirati unos novih invazivnih stranih vrsta i njihovo širenje. Usporedno s navedenim aktivnostima, u Hrvatskoj bi se razvio sustav za ranu detekciju i brzi odgovor (Early Detection and Rapid Rsposnse – EDRR) na pojavu ove invazivne strane vrste.

CILJEVI:

 • uklanjanje pajasena u ciljanim područjima ekološke mreže Natura 2000 i područjima kulturne baštine;
 • sprječavanje daljnjeg unosa i širenja invazivne strane vrste – pajasen;
 • prilagodba protokola i nacionalnog zakonodavstva u svrhu zabrane unošenja pajasena;
 • priprema i osmišljavanje sustava za rano otkrivanje i brzi odgovor na pojavu invazivnih stranih vrsta.

VRIJEDNOST:

 • € 2.591.937,00 – ukupna vrijednost projekta
 • 60% – EU doprinos
 • 20% – financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetike
 • € 251.181,00 – vrijednost aktivnosti Javne ustanove „Priroda dubrovačko-neretvanska“

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije partner je u provedbi projekta Uspostavljanje kontrole nad invazivnom stranom vrstom Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj, koji obuhvaća ciljano područje ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca. Uklanjanje i uspostavljanje kontrole nad pajasenom bazirat će se na:

 • uspostavljanju kontrole pajasena u stanišnom tipu *6220;
 • uklanjanje pajasena u Žuljani i Uvali Vučina;
 • uklanjanje pajasena s koridora širenja.

Voditelj projekta: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR)

Partneri na projektu:

 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
 • Javna ustanova „Nacionalni park Krka“
 • Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu