Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na stručnoj edukaciji Programi praćenja stanja očuvanosti neretvanske uklije, podustve i imotske gaovice dana  15. ožujka 2023. godine  u Opuzenu koja je održana u sklopu projekta Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja s ciljem razvoja sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju.

Stručnu edukaciju vodili su predstavnici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, tvrtke Oikon d.o.o., djelatnici Javne ustanova Aquatika – Slatkovodni akvarij u Karlovcu, kao i djelatnici Hrvatskog ihtiološkog društva i DHP Conservation s.r.o., a ista je bila namijenjena stručnjacima i predstavnicima javnih ustanova za zaštitu prirode te članovima športsko-ribolovnih društava i saveza s ciljem usvajanja novih znanja i vještina sa svrhom bolje zaštite i očuvanja endemske vrste neretvanske uklije, podustve i imotske gaovice, ciljnih vrsta područja ekološke mreže Delte Neretve.

Na stručnoj edukaciji prezentirani su programi praćenja stanja očuvanosti neretvanske uklije, podustve i imotske gaovice s ciljem prikupljanja kvalitetnih podataka o trenutnom stanju populacija tih vrsta i njihovih staništa, kao i antropogeno uvjetovanih prijetnji za opstanak. Isto tako, raspravljeni su i dorađeni pojedini aspekti sustava praćenja stanja navedenih vrsta.

Nakon teorijskog dijela radionice, demonstrirano je i terensko prikupljanje podataka pomoću elektroagregata, uzorkovanje riba i njihovo prepoznavanje, uzorkovanje vode te ispunjavanje terenskih obrazaca.

Neretvanska uklija (Alburnus neretvae) endem je jadranskog slijeva i ciljna vrsta područja ekološke mreže HR5000031 Delte Neretve. Nastanjuje različita staništa stajaćih i sporije tekućih voda, rezidentna je, mrijesti se u proljeće, a spolnu zrelost postiže u drugoj ili trećoj godini života. Naraste do maksimalno 13 cm, a rasprostranjena je u slijevu Neretve, rijeci Mušnici, Trebišnjici, Tihaljini i Trebižatu. Možemo je pronaći i u jezeru Kuti, Baćinskim jezerima, Rastočkom polju i polju Jezero.

Prema IUCN listi klasificirana je kao najmanje zabrinjavajuća svojta, dok je u Republici Hrvatskoj strogo zaštićena.

Podustva (Chondrostoma knerii) endem je jadranskog slijeva i slijeva Neretve, te je ciljna vrsta područja ekološke mreže HR5000031 Delte Neretve. Može narasti do duljine od 30 cm, mrijesti se u većim jatima u mirnim i plitkim dijelovima rijeka i jezera u razdoblju od ožujka do svibnja, ovisno o temperaturi. Svežder je, a najčešća hrana su joj alge, biljni obraštaj i razni vodeni beskralježnjaci. Možemo je pronaći u srednjem i donjem toku Neretve, Modrom oku, jezeru Desne, Crnoj rijeci i Norinu.

Prema IUCN listi klasificirana je kao osjetljiva svojta, dok je u Republici Hrvatskoj ugrožena.

Imotska gaovica (Delminichthys adspersus) endem je jadranskog slijeva i ciljna vrsta područja ekološke mreže HR5000031 Delte Neretve. Rastom je vrlo mala riba, uglavnom naraste do duljine od 12 cm. Tijelo joj je vretenasto i bočno spljošteno s bočnom prugom. Leđna strana joj je tamnije obojena i posuta tamnim nepravilnim mrljama, dok joj je trbušna strana svjetlija. Za vrijeme mrijesta promijeni boju, pa može biti spektakularno obojena. Osim u rijeci Neretvi, nalazimo je i u Vrljiki, Crvenom jezeru, Rastočkom polju, Matici, Baćinskim jezerima i Norinu.

Prema IUCN listi klasificirana je kao osjetljiva svojta, kao i u Republici Hrvatskoj.

Cilj stručne edukacije bio je osposobljavanje dionika za praćenje stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova od interesa za EU što će se postići uspostavom Programa praćenja stanja očuvanosti za najmanje 322 vrste i stanišna tipa, jačanjem kapaciteta dionika Sustava praćenja i izvješćivanja te uspostavom komponente Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP) u djelu koji se odnosi na praćenje stanja očuvanosti.