MEKOUSNA PASTRVA (Salmothymus obtusirostris_ Aljosa Duplic (Arhiv MZOE)

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na radionici Programi praćenja stanja očuvanosti mekousne pastrve, cetinskog vijuna i makala dana 22. veljače 2023. godine  u ekološkoj stanici Vrlika koja je održana u sklopu projekta Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja s ciljem razvoja sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju.

Radionicu su vodili predstavnici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, tvrtke Oikon d.o.o., djelatnici Javne ustanova Aquatika – Slatkovodni akvarij u Karlovcu, kao i djelatnici Hrvatskog ihtiološkog društva i DHP Conservation s.r.o., a ista je bila namijenjena stručnjacima i predstavnicima javnih ustanova za zaštitu prirode te članovima športsko-ribolovnih društava i saveza s ciljem usvajanja novih znanja i vještina sa svrhom bolje zaštite i očuvanja endemske vrste mekousna pastrva (Salmo obtusirostris), ciljne vrste delte rijeke Neretve.

Na samoj radionici prezentirani su programi praćenja stanja očuvanosti mekousne pastrve, cetinskog vijuna i makala, kojima je cilj prikupljanje kvalitetnih podataka o trenutnom stanju populacija tih vrsta i njihovih staništa, kao i antropogeno uvjetovanih prijetnji za opstanak. Isto tako, raspravljeni su i dorađeni pojedini aspekti sustava praćenja stanja navedenih vrsta.

Nakon teorijskog dijela radionice na potocima oko ekološke stanice Vrlika demonstrirano je terensko prikupljanje podataka pomoću elektroagregata, uzorkovanje riba i njihovo prepoznavanje, uzorkovanje vode, te ispunjavanje terenskih obrazaca.

Mekousna pastrva je autohtona vrsta i endem jadranskoga sliva. Neretvanska mekousna pastrva naseljava rijeku Neretvu u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, odakle zalazi u pritoke Norin, Krupu, Trebižat, Bregavu, Bunu, Ramu i Rakitnicu. Podvrste žive i u Jadru, Žrnovnici i Krki. Općenito se smatra rijetkom vrstom. Prema IUCN statusu u Hrvatskoj je kritično ugrožena svojta (CR). Neretvanska mekousna ima vrlo uzak areal rasprostranjenosti, pa je ugrožava svaka promjena ili uništavanje staništa. Posebno je ugrožava eutrofikacija, melioracija, prelov, unos alohtonih vrsta riba i gradnja pregrada na rijekama.

Cilj projekta je razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova od interesa za EU, što će se postići uspostavom Programa praćenja stanja očuvanosti za najmanje 322 vrste i stanišna tipa, jačanjem kapaciteta dionika Sustava praćenja i izvješćivanja te uspostavom komponente Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP) u djelu koji se odnosi na praćenje stanja očuvanosti.