DOKUMENTACIJA O NABAVI

ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE

Usluga sanacije i pregleda dviju platana u Trstenom

Evidencijski broj nabave: JN – 31/2019

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija

Troškovnik

Zapisnik

Odluka o odabiru