JAVNA NABAVA

ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

USLUGA SPELEOLOŠKO I BIOSPELEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE POLUOTOKA PELJEŠCA

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Zapisnik o pregledu o ocjeni ponuda