Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, župan Nikola Dobroslavić 15. studenoga 2022. godine u Slanom uručio je podvodni dron i ronilačku opremu za potrebe procjene kvalitete stanja morskog ekosustava te nadzor morskih zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji pod upravljanjem Javne ustanove.

Specijalizirana oprema za očuvanje i nadzor zaštićenih morskih ekosustava nabavljena je u sklopu projekta CASCADE (eng. CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt), u kojem je Dubrovačko-neretvanska županija jedan od partnera.

Dron je dizajniran za praćenje podvodne flore i faune te istraživanje dijelova mora teško dostupnih čovjeku iz fizičkih i sigurnosnih razloga. Dron omogućava učinkovitu procjenu stanja okolišnog staništa, populacije ribljih stokova i općenito praćenje stanja bioraznolikosti morskih ekosustava (npr. kartiranje staništa i zoniranje, inventarizacija postojećeg stanja, monitoring invazivnih vrsta, uporaba ribolovnih alata, praćenje stanja otpada u moru). Zaštita i očuvanje morskih područja sve više se temelji na točnim i neinvazivnim metodama kartiranja morskih ekosustava te su pouzdane i ažurirane informacije i podaci o stanju morskih resursa ključni za donošenje odluka u upravljanju staništima.

Cilj projekta CASCADE je obnova ugroženih vrsta i podrška integriranom upravljanju uz koordinirane i usklađene akcije koje uključuju praćenje, promatranje, modeliranje i upravljanje kako bi se poboljšalo znanje i procijenila ranjivost kopnenog, obalnog i morskog okoliša i ekosustava u Italiji i Hrvatskoj. Jjedna od primarnih aktivnosti projekta je opremanje županijskog broda u svrhu sprječavanja rizika od onečišćenja na moru.

Zbog specifičnog područja ušća rijeke Neretve (plitki muljeviti/pjeskoviti sedimenti) unutar kojeg je lako poremetiti fizikalna svojstva (zamućivanje vodenog stupca) staništa te ometati floru i faunu, dron je mnogo efektivnija, brža i ekonomičnija opcija od standardnog ronjenja/istraživanja podmorja. Također, visoko kvalitetne snimke pružaju realan pregled postojećeg stanja te daju pravovremenu informaciju kako bi se očuvala bioraznolikost, cjelovitost stanišnih tipova i ciljnih vrsta područja ekološke mreže Natura 2000 te ostalih zaštićenih područja.

Obala i more Republike Hrvatske ključni su nacionalni resursi koji znatno pridonose razvoju gospodarstva, daju komparativnu prednost i čine Hrvatsku privlačnim turističkim odredištem. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije upravlja s ukupno 17 morskih zaštićenih područja, što čini 19.5% morske površine Dubrovačko-neretvanske županije. Upravljačke aktivnosti u morskim zaštićenim područjima provode se sa svrhom zajedničkog pristupa znanstveno-stručne zajednice i svih dionika nekog prostora, kao i razmjene znanja i sustavnog unapređenja očuvanja i zaštitite morskih područja s dugoročnim ciljem postizanja veće učinkovitosti i održivosti istih.

Svjesna očuvanja izvornosti prirodnih dobara, Javna ustanova u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom i Regionalnom razvojnom agencijom Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA, kroz svoje djelovanje i aktivnosti provodi strateške projekte usmjerene na ublažavanje klimatskih promjena, zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti te bioraznolikosti Županije.

Kroz projekte sufinancirane nacionalnim i sredstvima Europske unije, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, udrugama kao i ostalim dionicima prostora, znanstvenom i stručnom zajednicom, prepoznavajući njihovu važnost kroz sudjelovanje u participatornom procesu, nastoji naglasiti očuvanje izvornosti prirode, neometanih prirodnih procesa te doprinos zaštiti, očuvanju, unapređenju zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 te pripadajuće biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije.