Javna nabava za uslugu Speleološko i biospeleološko istraživanje Omble

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru