DOKUMENTACIJA O NABAVI

ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE 

Izrada plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru