Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije je započela proces izrade Adaptacijskog plana za područje ekološke mreže Delta Neretve HR5000031 u sklopu projekta Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross- Project  Adriatic Response – CHANGE WE CARE. Fokus prvog terenskog istraživanja održanog 17. ožujka 2021. godine u laguni Parila bio je na plavom raku (Callinectes sapidus), invazivnoj stranoj vrsti koja predstavlja glavnu prijetnju bioraznolikosti ovog područja.

Plavi rak je dekapodni rak autohton za zapadne obale Atlantskog oceana, a unesen je u Europu i Aziju. U Sredozemnom moru prisutan je od 1940-ih, a u hrvatskom dijelu Jadranskog mora prvi je put zabilježen 2004. godine kod poluotoka Pelješca. Živi na dubinama od 0 do 90 m, uglavnom u morskim i bočatim vodama, ali zabilježen je i u slatkim vodama povezanim s morem. Kod ove vrste izražen je spolni dimorfizam. Osim u razlikama na donjem dijelu oklopa, spolno zrele ženke imaju crveno obojene vrhove kliješta, dok mužjaci imaju plave ili ljubičaste vrhove kliješta. Juvenilne jedinke su oportunistički svejedi, dok se odrasle jedinke hrane beskralježnjacima, ribama, strvinom te makroalgama, što utječe i na kvalitetu staništa te količinu hrane dostupne zavičajnim vrstama koje lagunu Parila koriste za novačenje. Prilikom terenskog istraživanja izvađene su i pregledane selektivne vrše ciljano izrađene za hvatanje plavog raka te je ulovljen velik broj jedinki što nije iznenađujuće budući da nema prirodnog predatora na ovom području, ali ujedno i ukaziva da je nužno potrebno uložiti resurse u eradikaciju ove vrste u cilju očuvanja bioraznolikosti područja.

Projekt CHANGE WE CARE obuhvaća usklađene i koordinirane akcije za prilagodbu klimatskim promjenama na prekograničnoj razini. Projektom će se istražiti klimatski rizici s kojima se suočavaju priobalna područja pridonoseći boljem razumijevanju utjecaja klimatskih promjenjivosti i promjena u vodnim režimima, prodoru soli, turizmu, biološkoj raznolikosti i agro-ekosustavima na odabranim pilot područjima, uključujući Deltu rijeke Neretve kao jedno od pet pilot područja. Kroz Adaptacijski plan izdefinirat će se glavne prijetnje koje se odnose na klimatske promjene i mjere intervencije. U sklopu plana planirana je izrada Akcijskog plana za prilagodbu područja ekološke mreže Delta Neretve na predviđene promjene glavnih ekoloških čimbenika s predloženim mjerama za ublažavanje utjecaja.

Glavni partner projekta je Institut morskih znanosti Venecije, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Institut za oceanografiju i ribarstvo iz SplitaGeodetski fakultet Sveučilišta u ZagrebuJavna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županijeJavna ustanova park prirode Vransko jezeroOpća uprava za teritorijalnu i okolišnu njegu iz regije Emilila RomagnaNacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje, Upravljačko tijelo za parkove i biološku raznovrsnost – Po delta, Autonomna regija Friuli Venezia Giulia i Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 2.700.780,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 205.560,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i traje do 31. prosinca 2021. godine.