Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, slijedom Javnog poziva za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže za potrebe uspostave Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji dodijeljena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 443.750,00 kuna, putem Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju izrade projektne dokumentacije.

Svrha centra je uspostava interpretativne i posjetiteljske infrastrukture, te formiranje adekvatne i opremljene izdvojene stanice/laboratorija za zaštitu i očuvanje riječne i barske kornjače, strogo zaštićenih vrsta slatkovodnih kornjača. Isti je zamišljen i kao mjesto u kojem će se na interaktivan način prezentirati sve prirodne vrijednosti i pripadajuće bioraznolikosti, namijenjene za edukaciju lokalnog stanovništva i posjetitelja, za ljubitelje prirode, odnosno stručne i znanstvene javnosti. Zbog daljnjeg unaprjeđenja procesa očuvanja ove vrste, jedne od osnovnih djelatnosti ove Javne ustanove, temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) uspostava centra i formiranje izdvojenog laboratorija je neizostavan segment.

Lokacija budućeg centra određena je u suradnji s Općinom Dubrovačko primorje uzimajući u obzir trenutno riješene imovinsko-pravne odnose zemljišta i objekta. Projektom predviđena lokacija centra je naselje Majkovi u Općini Dubrovačko primorje. Naselja Majkovi i Prljevići značajna su kao staništa strogo zaštićene vrste, riječne kornjače, a ujedno i dio europske ekološke mreže Natura 2000 kao područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (HR2000947 Gornji Majkovi – lokve i HR2000555 Lokva u Prljevićima), gdje je na oba područja ciljna vrsta upravo riječna kornjača. Geografski smještaj  je odabran kako bi se uspostavilo središte i novi punkt zaštite prirode u blizini samog Grada Dubrovnika ali ostalih susjednih općina, Konavle i Župa dubrovačka, čime bi se ostvarila dosad izostavljena poveznica između zaštićenih dijelova prirode Dubrovačko-neretvanske županije, one južnije, Općine Župa Dubrovačka, Općine Konavle te Grada Dubrovnika, s onima sjevernijima na poluotoku Pelješcu i području delte Neretve.

Budući da je u tijeku postupak proglašavanja posebnog herpetološkog rezervata prvog u Republici Hrvatskoj takve kategorije koji obuhvaća područje lokvi u Majkovima i Prljevićima, Centar je logičan nastavak proglašenja, ali i nadogradnja sadržaju Općine Dubrovačko primorje u smislu formiranja ishodišne točke zaštite prirode.

Realizacija projekta iznimno je strateški važna za sektor zaštite prirode i Javnu ustanovu, ne samo za područje Općine Dubrovačko primorje, nego i cijele Županije.