Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije održali su edukativnu radionicu na temu zaštite od požara za osnovnoškolce Osnovne škole Ivana Gundulića Dubrovnik – Područne škole Šipan, dana 10. svibnja 2022. godine.

Na edukativnoj radionici sudjelovalo je 20-ero djece, koja su na zabavan način učila o opasnostima koje uzrokuju požari u prirodi te kako se ponašati i djelovati u slučaju nastanka požara. U tu svrhu, prikazan je kratkometražni animirani film Požar nije šala. Glavna poruka filma upravo je prikaz opasnosti uzrokovanih požarima po sigurnost ljudi, prirode te materijalne imovine. Osim toga, filmom se ukazalo na važnost sanacije i pošumljavanja terena na opožarenim staništima, važnosti vatrogasnih službi u gašenju požara te pripadajuće opreme.

Kratkometražnim animiranim filmom djeca su se upoznala s mediteranskom šumom i pripadajućim živim svijetom, najčešćim uzrocima požara, katastrofalnim štetama i posljedicama koje požari ostavljaju za sobom, pojavama koje nastaju iza požara (npr. vodene bujice, odnošenje tla i sl.). Također, podijeljene su i slikovnice i puzzle s motivom mediteranske šume, koju je zahvatio požar te ugrozio životinjski svijet u njemu.

Nakon prikazivanja kratkometražnog animiranog filma i prateće prezentacije, djelatnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Šipan, djeci su demonstrirali vatrogasnu opremu, način korištenja iste te ih upoznali sa važnošću vatrogasnih službi u slučaju izbijanja požara raslinja.

Prezentacija animiranog filma, samo je jedna od preventivnih mjera zaštite od požara koje Javna ustanova kontinuirano provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji budući da nekontrolirani požari doprinose smanjenju ukupne biološke raznolikosti u području Županije.

Otok Šipan dio je europske ekološke mreže Natura 2000, u sklopu područja značajnog za očuvanje staništa HR4000028 Elafiti. To je područje očuvanja važno radi rijetkih vrsta i njihovih staništa (POVS), koje su od europskog značaja. Klifovi obrasli endemskim vrstama statice (Limonium spp.), morske špilje, pjeskovita morska obala, pješčana dna, muljevite i pješčane plićine, naselja posidonije (Posidonia oceanica), eumediteranski travnjaci, čista vazdazelena šuma i makija hrasta crnike s mirtom te makija velike resike i kapinike važni su stanišni tipovi koje nalazimo na području Elafita. Ova Javna ustanova, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18 i 14/19) te Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/19), upravlja predmetnim područjem s ciljem očuvanja, zaštite i unapređenja.

Cilj edukacije najmlađih uzrasta je podizanje svijesti najmlađih članova društva o važnosti sprječavanja nastanka inicijalnih požara, te važnost očuvanja prirodnih vrijednosti za budućnost čovjeka, posebice u sve izraženijim uvjetima globalnog zatopljenja i klimatskih promjena u svijetu.