PREKOGRANIČNI PROGRAM INTERREG ITALIJA – HRVATSKA

PRIORITETNA OS 3 – OKOLIŠ I KULTURNA BAŠTINA

Specifični cilj 3.2 – Doprinos zaštiti i obnovi bioraznolikosti

ECOlogical observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity – ECOSS

Ekološki promatrački sustav u Jadranskom moru: oceanografska opažanja za bioraznolikost

Trajanje projekta: 01/01/2019 – 30/06/2021

OPIS PROJEKTA:

Jadransko more u području očuvanja ekosustava i biološke raznolikosti, predviđa prekogranične aktivnosti kao jedan od glavnih teritorijalnih izazova. Cijelo područje je pod utjecaja klimatskih promjena i onečišćenja, koje zahtijevaju zajednički, sustavni, odnosno integrirani pristup upravljanju obalnim i morskim resursimima usvajanjem prekograničnog pristupa.

Izazovi povezani s funkcijom morskog ekosustava zahtijevaju inovativnu integraciju ekološkog i oceanografskog istraživanja s programima očuvanja, u širokom vremenskom rasponu u svrhu povezujivanja i integriraranja priobalnih i podmorskih područja. Zajednički napor na transnacionalnoj razini potrebno je uskladiti postojećim kapacitetima za promatranje mora, poticati održivost politike vezane uz more, uske postojeće tehnološke nedostatke i održati obuku novih generacija znanstvenika za morska područja i operatera.

 

CILJEVI:

ECOSS-ov opći cilj je uspostava ECOloškog sustava za promatranje u Jadranskom moru (ECOAdS), koje dijele Italija i Hrvatska, sposobne za integriranje ekoloških i oceanografskih istraživanja i praćenja sa strategijama očuvanja Natura 2000.

Glavna pitanja upravljanja konzervacijom kao i ekološke varijable, procjenjivat će se oceanografskim procesima na temelju povezanosti među staništima i vrstama u obalnim i podmorskim vodama. Po prvi put u tom području, holističkim pristupom morskim ekosustavima, spojit će se tradicionalni pristup očuvanja prirode, evidentiranje i razvoj.. ECOSS će aktivirati, razviti i stabilizirati proces javnog angažiranja tako da svi dionici (istraživači, građani, kreatori politike, poslovni subjekti, organizacije trećeg sektora itd.) tijekom cijelog procesa, sudjeluju u usklađivanju ishoda projekta s vrijednostima, potrebama i očekivanjima društva.

ECOSS će ostvariti trajnu i stabilno partnerstvo među različitim akterima u kontekstu znanosti i društva – stvoriti stvarno zajedničko upravljanja ekosustavom, biološkom raznolikošću, uslugama i resursima.

 

VRIJEDNOST:

€ 3.390.551,05 – ukupna vrijednost

€ 2.881.968,38 – INTERREG program

€167.115,50– vrijednost aktivnosti Javne ustanove “Priroda dubrovačko-neretvanska”

Javna ustanove jedna je od 10 partnera u projektu, koji obuhvaća ciljano područje posebnog rezervata i Natura 2000 područja Malostonski zaljev i Malo more, gdje je u sklopu svog redovnog poslovanja, dužna održavati stabilno stanje područja, Natura 2000 staništa i vrsta.

Ovim projektom definirat će se prikladni ciljevi upravljanja prekogranične suradnje te na taj način omogućiti definiranje odgovarajućih zaštitnih mjera.

 

PARTNERI:

  • Nacionalni savjet za istraživanje, CNR
  • Nacionalni institut oceanografije i eksperimentalne geophizije, OGS
  • Regionalna genzija za zaštitu okoliša i energetike Emilia Romagna
  • Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR), Split
  • Po delta Veneto regionalni park, Rovigo
  • Plavi svijet institut za istraživanje i zaštitu mora, Mali Lošinj
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (“Priroda dubrovačko-neretvanska”)
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području splitsko-dalmatinske županije (“More i krš”)
  • Shoreline
  • Universita’ ca’ foscari Venezia