Priroda Dalmacije

Radionica izrade programa aktivnog turizma – projekt Dalmatian Nature

U sklopu projekta Dalmatian Nature – Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji u Metkoviću je 26. veljače 2015. održana Radionica za razvoj programa aktivnog turizma, kao jedna od aktivnosti projekta.

Javna ustanova, partner projekta, upoznala je prisutne s zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije kao i obuhvatom ekološke mreže Natura 2000. Navedena prezentacija bila je sastavni dio terorijskog dijela radionice, nakon čega je slijedio i praktični dio u vidu prepoznavanja potencijalnih aktivnosti aktivnog turizma u području Dubrovačko-neretvanske županije.

Nakon Metkovića, radionice su planirane u Splitu i Kninu s ciljem izrade i distribucije programa aktivnog turizma u području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije.

Projektom se želi razviti i unaprijediti suradnja organizacija civilnog društva i javnih ustanova u održivom korištenju zaštićenih područja i NATURA 2000 područja i financiran je unutar Nacionalnog programa za Hrvatsku u sklopu EU IPA komponente Pomoć u tranziciji i jačanju institucija.
Ukupna vrijednost projekta je 138.888 eura, a EU sufinancira projekt s 124.860,31 eura.

Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).

Priroda Dalmacije