PREKOGRANIČNI PROGRAM INTERREG ITALIJA – HRVATSKA

PRIORITETNA OS 3 – OKOLIŠ I KULTURNA BAŠTINA

Specifični cilj 3.2 – Doprinos zaštiti i obnovi bioraznolikosti

Coordinated Wetland management in Italy-Croatia cross border region – CREW

Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnoj regiji Italija-Hrvatska

Trajanje projekta: 01/12/2018 – 31/05/2021

OPIS PROJEKTA:

Močvarna područja u prekograničnom dijelu Hrvatske i Italije osjetljiva su i međusobno povezana okruženja, koja uvelike doprinose biološkoj raznolikosti. Njihova zaštita isprepliće znanstvene aspekte okoliša i pitanja upravljanja. CREW prepoznaje ove izazove i bavi se pitanjem provedbe alata za upravljanje na višim razinama, kako bi se postigli bolji učinci na ekosustave obalnih močvara i društveno-ekonomskih sustava, prevladavanjem fragmentacija koje često ugrožavaju održivi razvoj i očuvanje tih osjetljivih područja.

CREW ima za cilj osigurati veću koordinaciju između različitih razina prostornog planiranja i nadležnih tijela za upravljanje močvarnim područjima, uz ograničavanje sukoba između pitanja očuvanja i gospodarskih aktivnosti.

CILJEVI:

 1. uspostaviti prekogranični opservatorij za praćenje najboljih praksi i podataka o talijanskim i hrvatskim obalnim područjima;
 1. zaštititi biološku raznolikost u talijanskim i hrvatskim močvarnim područjima primjenom koordinirane metodologije za upravljanje močvarnim područjima (Ugovor o močvarama) u skladu s načelima IUOP-a. Unapređivanjem implementacije integriranog alata, projekt će osigurati veću koordinaciju među dionicima i donositeljima odluka, ograničavajući i apsorbirajući sukobe između pitanja očuvanja i gospodarskih aktivnosti (poljoprivreda, akvakultura, turizam) i poboljšat će se postizanje održivih dugoročnih rezultata.
 1. dijeliti prekograničnu strategiju i jačati sinergiju između talijanskih i hrvatskih močvarnih područja;
 1. poboljšati javnu svijest o vrijednosti ekosustava močvarnih područja među JLS-ovima, menadžerima, stručnjacima i općoj javnosti te ojačati njihovo aktivno sudjelovanje u teritorijalnom upravljanju.

Provedbom predviđenih aktivnosti, CREW će također promicati provedbu politike EU-a između Italije i Hrvatske. Ugovori o močvarnim područjima osobito pomažu u postizanju ciljeva okolišnih direktiva kao što su Direktiva o staništima, Direktiva o pticama, Direktivi o poplavama i Okvirnoj direktivi o vodama.

VRIJEDNOST:

€ 1.836.947,50 – ukupna vrijednost

€ 1.561.405,36 – INTERREG program

€ 202.025,00 – vrijednost aktivnosti Javne ustanove “Priroda dubrovačko-neretvanska”

Javna ustanove jedna je od 8 partnera u projektu, koji obuhvaća ciljano područje delte rijeke Neretve gdje je u sklopu svog redovnog poslovanja, dužna održavati stabilno stanje područja, Natura 2000 staništa i vrsta.

Ovim projektom definirat će se prikladni ciljevi upravljanja prekogranične suradnje te na taj način omogućiti definiranje odgovarajućih zaštitnih mjera.

PARTNERI:

 • Sveučilšte IUAV, Venezia
 • Općina San Benedetto del Tronto
 • Riviera Bassa Friulana – zajednica javne lokalne administracije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (“Priroda dubrovačko-neretvanska”)
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije (Natura Jadera)
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Istarske županije (Natura Histrica)
 • PATTO TERRITORIALE PER L’ OCCUPAZIONE NORD BARESE/OFANTINO.
 • Sveučilište Camerino