Nabava radne odjeće za potrebe monitoringa močvarnog područja delte Neretve – CREW

Usluga izrade edukativnih kataloga i videozapisa za potrebe edukativno-informativnih ploča u sklopu projekta ECOSS

Nabava edukativno-informativnih ploča prirodne baštine Malostonskog zaljeva u sklopu projekta ECOSS

Usluga izrade dokumenata za očuvanje močvarnog staništa (River Contract) u sklopu projekta „CREW“

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja

Javni poziv za usluge istraživanja ihtiofaune i herpetofaune

Jednostavna nabava usluge – Istraživanje faune noćnih leptira u delti Neretve

Jednostavna nabava usluge – Usluga sanacije i pregleda dviju platana u Trstenom

Jednostavna nabava usluge – Dizajn i tisak promotivnih materijala u sklopu projekta CREW

Istraživanje i monitoring naselja posidonije u području ekološke mreže (HR4000007) Badija i otoci oko Korčule i (HR3000431) Akvatorij J južno od uvale Pržina i sjeverno od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić