Obavijest o Javnom uvidu i izlaganju Prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže Malostonski zaljev

Održana četvrta interna radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule

Održana četvrta interna radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Općine Konavle


Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s predstavnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, održala je četvrtu internu radionicu dana 07. studenog 2022. godine putem Zoom online platforme. Interna radionica održana je u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Općine Konavle, a u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.

Radionica je održana za potrebe izrade upravljačke zonacije za zaštićena područja obuhvaćena Planom upravljanja: Posebni rezervat – ornitološki Mrkan, Bobara i Super, Značajni krajobraz Konavoski dvori, Spomenik prirode – geomorfološki Šipun.

Zoniranje je postupak kojim se zaštićeno područje dijeli na ograničene prostorne cjeline (zone), odnosno, izdvajaju se područja očuvanja pojedinih vrijednosti uz razmatranje stupnja njihove očuvanosti i potrebe za njihovim upravljanjem. Postupkom zoniranja konstatiraju se postojeće i planiraju buduće upravljačke potrebe u cilju očuvanja prirode. Zoniranje je jedan od osnovnih alata u planiranju upravljanja područjem radi osiguranja dugoročnog očuvanja vrijednosti područja.

Tijekom proteklog razdoblja, u okviru izrade predmetnog Plana upravljanja, održano je ukupno četiri radionice s dionicima na kojima su prezentirane teme, ciljevi upravljanja i prijedlog aktivnosti plana upravljanja, definiranih tijekom prethodnih radionica. U sklopu radionice sudionici su za svaku postavljenu temu i cilj upravljanja, grupnim radom doradili aktivnosti upravljanja. Aktivnosti upravljanja su poslovi ili zadaće koje je potrebno provesti kako bi se doprinijelo ostvarenju cilja upravljanja, odnosno aktivnostima se nastoji rješavati pritisaka i prijetnji na području.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) propisana je izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže. Plan upravljanja je strateški dokument javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana.

Javna ustanova u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000, koji sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19) obuhvaćaju 16 zaštićenih područja, 30 područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove i 1 područje očuvanja značajno za ptice. Planovi upravljanja izrađuju se za područje Malostonskog zaljeva, poluotoka Pelješca , otoka Korčule, Općine Konavle te za područje očuvanja značajno za ptice Srednjedalmatinski otoci i Pelješac.

Cilj projekta je razviti učinkovit okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom kroz njihovu edukaciju i intenziviranje komunikacije o važnosti očuvanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže.

Nositelj projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a partner na projektu je Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Suradnici na projektu su javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode, javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini županija te javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini gradova/općina .

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 kuna, od čega Europska unija sufinancira iznos od 158.503.452,80 kuna.

Cetvrta interna radionica_PU Peljesac

Održana četvrta interna radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca

Održana treća interna radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Općine Konavle

Održan radni sastanak korisnika, partnera i suradnika projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”

Održana peta radionica za dionike u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićeno područje i područje ekološke mreže Malostonski zaljev

Najava pete dioničke radionice u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićeno područje i područje ekološke mreže Malostonskog zaljeva

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja. Planovi upravljanja izrađuju se u okviru europskog projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kojem je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, ukupne vrijednosti 186.497.150,36 kn. Jedan od suradnika na projektu je i Javna ustanova.

Peta dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja za zaštićeno područje i područje ekološke mreže: Malostonski zaljev (PU 6146) održat će se dana

05. srpnja 2022. godine

od 09:30 do 14:00 h

u Kneževom dvoru u Stonu.

Cilj radionice je prezentacija nacrta Plana upravljanja.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. To je obavezan dokument za donošenje za zaštićena područja na temelju Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine  80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), te za područja ekološke mreže na temelju Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine 80/2019), koji za cilj ima dugoročno planirati aktivnosti sa svrhom očuvanja svih prirodnih vrijednosti zbog kojih je neko područje zaštićeno, te poticati održivi razvoj s ciljem očuvanja područja za buduće nadolazeće generacije. Donosi se za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina.

Iako je Plan upravljanja strateški, dugoročni i planski dokument Javne ustanove, podrazumijeva obveznu primjenu za sve subjekte koji obavljaju bilo kakvu djelatnost u zaštićenom području.

Uključivanja javnosti u samu izradu Plana upravljanja je ključan i iznimno važan proces koji za cilj ima dobiti što relevantnije i točnije podatke o aktivnostima, vrijednostima i ugrozama u zaštićenom području. Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području doprinijeti izradi Plana upravljanja.

Rezultati prikupljeni tijekom predviđenih radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Pored zaštićenog područja i područja ekološke Malostonskog zaljeva, izrađuju se planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže za kopneni i morski dio poluotoka Pelješca, kopneni i morski dio otoka Korčule te kopneni i morski dio Općine Konavle te za područje ekološke mreže Natura 2000 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac značajno za očuvanje ptica.

Održana treća interna radionica u okviru izrade Plana upravljanja za područje ekološke mreže Srednjedalmatinski otoci i Pelješac