Očuvanje Baćinskih jezera: Uklanjanje invazivne strane vrste crvenouhe kornjače uz aktivno sudjelovanje lokalne zajednice

Usluga izrade i postavljanja informativno, interpretativnih i edukativnih tabli u sklopu projekta LIFE for Mauremys

Međusektorska radionica o održivim ribolovnim praksama u staništima riječne kornjače u sklopu projekta LIFE for Mauremys

Održana radionica za razvoj Smjernica za restauraciju i upravljanje mediteranskim antropogenim lokvama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg objekta u sklopu projekta LIFE for Mauremys