Nabava i instalacija GIS softvera u sklopu projekta „CHANGE WE CARE“

Nabava opreme za potrebe promocije u sklopu projekta CHANGE WE CARE

Poništenje postupka jednostavne nabave Usluga stručnjaka za provedbu nabava u sklopu projekata „ECOSS“, „CREW“ i „CHANGE WE CARE“

Jednostavna nabava Usluga stručnjaka za provedbu nabava u sklopu projekata „ECOSS“, „CREW“ i „CHANGE WE CARE“

Poništenje jednostavne nabave usluga speleološkog i biospeleološkog istraživanja poluotoka Pelješca

Jednostavna nabava usluga speleološkog i biospeleološkog istraživanja poluotoka Pelješca

Nabava informativnih ploča u sklopu projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“

Usluga održavanja i čišćenja postojećih komunikacija za prolaz i kretanje vatrogasaca

Provedba postupka jednostavne nabave – Usluga kartiranje odabranih kopnenih invazivnih biljnih vrsta

Usluga organizacije edukacija za posjetitelje u sklopu projekta (KK.06.1.2.02.0012) „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“