Javni poziv za usluge istraživanja ihtiofaune i herpetofaune

Jednostavna nabava usluge – Istraživanje faune noćnih leptira u delti Neretve

Jednostavna nabava usluge – Usluga sanacije i pregleda dviju platana u Trstenom

Jednostavna nabava usluge – Dizajn i tisak promotivnih materijala u sklopu projekta CREW

Istraživanje i monitoring naselja posidonije u području ekološke mreže (HR4000007) Badija i otoci oko Korčule i (HR3000431) Akvatorij J južno od uvale Pržina i sjeverno od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić

Nabava usluge – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju platoa pod platanom na Brsaljama i provođenje aktivnosti revitalizacije i sanacije

Nabava i instalacija GIS softvera u sklopu projekta „CHANGE WE CARE“

Nabava opreme za potrebe promocije u sklopu projekta CHANGE WE CARE

Poništenje postupka jednostavne nabave Usluga stručnjaka za provedbu nabava u sklopu projekata „ECOSS“, „CREW“ i „CHANGE WE CARE“

Jednostavna nabava Usluga stručnjaka za provedbu nabava u sklopu projekata „ECOSS“, „CREW“ i „CHANGE WE CARE“