Usluga usmrćivanja i neškodljivog uklanjanja jedinki malog indijskog mungosa u sklopu projekta Mali indijski mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve

Održavanje i čišćenje postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaska i kretanja

Usluga izrade i postavljanja informativno, interpretativnih i edukativnih tabli u sklopu projekta LIFE for Mauremys

Usluga nabave specijalizirane opreme za uklanjanje invazivne strane vrste mali indijski mungos

Nabava fotozamki za potrebe utvrđivanja početne rasprostranjenosti invazivne strane vrste mali indijski mungos

Usluga izrade edukativnih i promotivnih materijala u sklopu projekta Uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus)