Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uklanjanje postojeće i izgradnju nove zgrade te uređenje zgrade s pripadajućim okolišem

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja

Usluga izrade dokumenata i organizacija događanja u sklopu projekta Change We Care

Usluga izrade izvješća za područja Natura 2000 u sklopu projekta „ECOSS“,

Nabava i uspostava opreme za uspostavu videonadzora za zaštitu od požara