Usluga izrade edukativnih kataloga i videozapisa za potrebe edukativno-informativnih ploča u sklopu projekta ECOSS

Nabava edukativno-informativnih ploča prirodne baštine Malostonskog zaljeva u sklopu projekta ECOSS

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja

Usluga izrade dokumenata i organizacija događanja u sklopu projekta Change We Care

Javni poziv za usluge istraživanja ihtiofaune i herpetofaune

Jednostavna nabava usluge – Istraživanje faune noćnih leptira u delti Neretve

Jednostavna nabava usluge – Usluga sanacije i pregleda dviju platana u Trstenom

Jednostavna nabava usluge – Dizajn i tisak promotivnih materijala u sklopu projekta CREW

Istraživanje i monitoring naselja posidonije u području ekološke mreže (HR4000007) Badija i otoci oko Korčule i (HR3000431) Akvatorij J južno od uvale Pržina i sjeverno od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić

Nabava usluge – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju platoa pod platanom na Brsaljama i provođenje aktivnosti revitalizacije i sanacije