Nabava radnih alata u sklopu projekta “Life contra Ailanthus”

Kartiranje prijelaznih staništa i biološke raznolikosti u području Baćinskih jezera u sklopu projekta Change We Care

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja

Nabava radne odjeće za potrebe monitoringa močvarnog područja delte Neretve – CREW

Usluga izrade edukativnih kataloga i videozapisa za potrebe edukativno-informativnih ploča u sklopu projekta ECOSS

Nabava edukativno-informativnih ploča prirodne baštine Malostonskog zaljeva u sklopu projekta ECOSS

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja

Usluga izrade dokumenata i organizacija događanja u sklopu projekta Change We Care

Javni poziv za usluge istraživanja ihtiofaune i herpetofaune