Započelo kartiranje prijelaznih staništa i biološke raznolikosti u području Baćinskih jezera

Održana 1. radionica za dionike – Utjecaj klimatskih promjena na područje ekološke mreže Delta Neretve u sklopu CHANGE WE CARE projekta

Radionica za dionike – Utjecaj klimatskih promjena na područje ekološke mreže Delta Neretve

Istraživanje invazivne strane vrste plavog raka (Callinectes sapidus) – utjecaj na bioraznolikost lagune Parila u okviru izrade Adaptacijskog plana za područje ekološke mreže Delta Neretve HR5000031

Kartiranje prijelaznih staništa i biološke raznolikosti u području Baćinskih jezera u sklopu projekta Change We Care

Usluga izrade dokumenata i organizacija događanja u sklopu projekta Change We Care