Radionica za dionike – Utjecaj klimatskih promjena na područje ekološke mreže Delta Neretve

Istraživanje invazivne strane vrste plavog raka (Callinectes sapidus) – utjecaj na bioraznolikost lagune Parila u okviru izrade Adaptacijskog plana za područje ekološke mreže Delta Neretve HR5000031

Kartiranje prijelaznih staništa i biološke raznolikosti u području Baćinskih jezera u sklopu projekta Change We Care

Usluga izrade dokumenata i organizacija događanja u sklopu projekta Change We Care

Nabava i instalacija GIS softvera u sklopu projekta „CHANGE WE CARE“

Nabava opreme za potrebe promocije u sklopu projekta CHANGE WE CARE