Ono što je Zemlja oblikovala, a geologija razjasnila i pojednostavila, danas gledamo kao lijepa čuda prirode. Gromačka špilja i Močiljska špilja, zajedno sa svim otkrivenim i (za sad) neotkrivenim speleološkim objektima, samo su mali dio takvih prirodnih čuda. U budućnosti će takvih čuda zasigurno biti još više, no najvažnije je sve ih štititi jer čuvaju živi svijet unutar stijena.

Naime, ovo je područje krškog dijela Hrvatske i bogato je podzemnim prostorima koji, raznolikošću svojih oblika i ekoloških uvjeta, udomljuju raznovrsnu i bogatu podzemnu faunu. Planine i gorja na prostoru Dubrovačko-neretvanske županije pripadaju planinskom nizu Dinarida, točnije, Vanjskim Dinaridima (Krški Dinaridi). Oni su formirani kroz dugu geološku prošlost, a njihov je razvoj započeo razvojem Jadranske karbonatne platforme.

Krško područje obuhvaća 46% površine Republike Hrvatske. Osnovne značajke krškog reljefa proizlaze iz geološke građe i strukture terena (sastava i razlomljenosti stijena) te geomorfoloških procesa čiji je glavni čimbenik voda i način njenog otjecanja. Krški reljef u Hrvatskoj oblikovan je većinom u karbonatnim stijenama (vapnenci i dolomiti), a nastao je u mezozojskoj eri. Zbog njihovog sastava voda ih, ako se zadovolje određeni uvjeti, može otapati. Važno je naglasiti da je to dugotrajan proces koji se mjeri u desecima tisuća, stotinama tisuća i milijunima godina. Na takav su način nastale i Gromačka i Močiljska špilja.

Gromačka špilja ili špilja za Vlakom jedan je od najimpozantnijih speleoloških objekata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Zaštićeni je geomorfološki spomenik prirode, ali je također samostalno područje ekološke mreže Špilja pod Gromačkom vlakom broj HR2001465. Za javnost je prvi put otkrivena tek 1985. godine tijekom potrage za izvorima vode u speleološkim objektima. Nalazi se u Dubrovačkom primorju, sjeveroistočno od naselja Gromača, a krasi je iznimno bogata fauna, među kojom se svakako izdvaja čovječja ribica (Proteus anguinus).

Močiljska špilja je najduži speleološki objekt Dubrovačkog primorja. Zaštićeni je geomorfološki spomenik prirode i dio je ekološke mreže Paleoombla-Ombla broj HR2001010.  Nalazi se kod sela Pobrežje u Rijeci dubrovačkoj. Značajna je i u pretpovijesnom pogledu, jer su u njoj, naročito u desnom bočnom povratnom kraku špilje zvanom Grobište, blizu samog ulaza otkriveni brojni dijelovi ljudskih kostura, ostaci keramike i drugi nalazi iz željeznog doba.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije  u suradnji s članovima Hrvatskog biospeleološkog društva posjetila je obje špilje u sklopu projekta  Život ispod grada – tajnoviti život dubrovačkog podzemlja. Cilj posjeta bilo je dobivanje novih informacija o vrstama koje su cijelim svojim životnim ciklusom vezane za speleološke objekte (troglobionti) i vrsta unutar izvora te ostalih strogo zaštićenih vrsta speleofaune.