Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Udrugom Biom i tvrtkom Komunalno održavanje d.o.o. Ploče organizirača je akciju čišćenja otpada antropogenog podrijetla na ušću rijeke Neretve 27. listopada 2021. godine. Na akciju su se odazvali učenici Osnovne škole Opuzen.

Spomenuta akcija, kojo su se pridružili i učenici Osnvovne škole Opuzen, redovna je djelatnost Javne ustanove koja se provodi s ciljem jačanja svijesti stanovnika doline rijeke Neretve o opasnostima otpada antropogenog podrijetla u okolišu, naročito onog koji završi u vodi.

Djelatnici Javne ustanove i Udruge Biom učenike su upoznali s prirodnim vrijednostima doline rijeke Neretve,  budući je prepoznato na međunarodnoj razini kao dio ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve značajno za očuvanje stanišnih tipova i vrsta (HR5000031) te područje očuvanja značajno za ptice (HR1000031) proglašeno Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/2019). Osim toga, u području doline rijeke Neretve nalazi se sedam područja zaštićenih sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) u kategorijama ornitoloških (Prud, Orepak, Pod Gredom, Modro oko i jezero Desne, Kuti) i ornitološko-ihtiološkog rezervata (Ušće Neretve) te značajnog krajobraza Predolac-Šibenica. Njihova važnost očituje se u tipovima staništa, kao što su močvare, tršćaci i šaševi te šumske površine, koji predstavljaju stanište velikom broju različitih vrsta biljaka i životinja.

Predstavnici tvrtke Komunalno održavanje d.o.o. Ploče educirali su sudionike akcije čišćenja o prijetnjama koje otpad može predstavljati te mogućnostima koje proizlaze iz pravilnog postupanja s istim.

Sudionici su prikupili veće količine naplavina antropogenog porijekla, ostavljajući na obali nanose prirodnog porijekla (morsku vegetaciju, lišće, grane i debla). Najzastupljenija vrsta otpada bila je plastika (čepovi i boce), zatim gume, stiropor, tkanina i papir. Problem otpada na obalama voda je više nego estetski jer ugrožava živi svijet dospijevajući na razne načine u vodu, čime posredno utječe i na čovjeka.

Velik broj životinjskih vrsta, kao što su ptice, kitovi, dupini i morske kornjače, često zamijene plastiku za svoj plijen te je progutaju i uguše se. Osim toga, plastika u vodi ulazi u prehrambeni lanac koji uključuje i nas ljude. Usitnjavanjem većih komada plastike u vodi pod utjecajem sunca, valova i vjetrova nastaje mikroplastika – sitne plastične čestice manje od pola centimetra koje morski organizmi zamjene za hranu.

Javna ustanova prepoznala je u svom radu problem otpada te nastoji kontinuirano, u sklopu redovne djelatnosti ali i dobrovoljno, priključivanjem akcijama čišćenja predmetnog tipa, pridonijeti očuvanju zaštićenih područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.